Jaunieši - Eiropas Jauniešu čempionāts. ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

1.aprīlis /
Dagne, Dagnis
IenāktIenāktIenākt
 • Eiropas Jauniešu čempionāts.

  01.06.2014

   

  Izlidošana 23.jūnijā 14.40, lidostā jāierodas ne vēlāk kā 13.00. Jābūt nomaksātai lidostas drošības nodevai 7 euro - to var izdarīt internetā mājas lapā, izprintējot apmaksas kuponu, vai arī lidostā uz vietas.
  Līdzi jāņem: izprintēta biļete gan turp, gan atpakaļ ceļam, pase, vecāku notariāli apstiprināta pilnvara (tiem, kuriem nav 18 gadi),dzimšanas apliecības kopija
  Izlases tērps (kam nav, mēģiniet aizņemties no kāda, kurš nebrauc).

  Sacensībām nepieciešamās lietas- kompass, leģendu turētājs, idents, teips (sacensības kalnos, būtu ieteicams noteipot potītes), kāds ISOSTAR tipa pulverītis dzēriena taisīšanai (atļauts, bez kaitīgiem piemaisījumiem),

  Nepieciešamais medikamentu minimums-plāksteris noberztām kājām ,kāda tablete gremošanai, temperatūrai, pretsāpju.
  Thessalonikos nakšņojam no 23/ 24.jūniju Athina Airport Hotel, atpakaļceļā turpat 28/ 29.jūnijā. Bergamo 29/ 30.jūniju nakšņojam apartamentos B&B Stazione. Rezervācijas veiktas booking.com, tur arī varat apskatīties, kā tās viesnīciņas izskatās.
  Thessalonikos uz viesnīcu ir " shutlle buss" serviss, bet Bergamo no lidostas uz centru un atpakaļ jābrauc pašiem, tas maksā 3,50 EUR uz vienu pusi.
  Ēšana- viesnīcās ir ar brokastīm, nav ēdināšanas Itālijā Bergamo vakarā, kā arī Thessalonikos vakarā gan turp, gan atpakaļceļā.
  Sprinta stafetēs Ikšķilē 21.jūnijā pienāciet parakstīties par to, ka esiet iepazinušies ar LOF kārtības noteikumiem (var izlasīt LOF lapā sadaļā Jaunatnes izlase), kā atdod ārsta zīmes par to, ka var piedalīties sacensības ar paaugstinātu fizisko slodzi, vēl tie, kas to vēl nav izdarījuši.

   

   

  Latvijas Orientēšanās federācijas

  Latvijas jaunatnes izlases

  iekšējās kārtības noteikumi

   

   1.      Vispārīgie jautājumi

  1.1.  Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Latvijas Orientēšanās federācijas (turpmāk – Federācija) apstiprinātas jaunatnes izlases (turpmāk – Izlase) darba procesa organizēšanu, tās dalībnieku un kandidātu (turpmāk – Sportisti) pienākumus un tiesības, atbildību par Noteikumu neievērošanu Federācijas, Izlašu komisijas organizētajos pasākumos, kā arī pārstāvot Latviju Eiropas jauniešu čempionātā, Baltijas čempionātā un citās starptautiskās sacensībās.

  1.2.  Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Izglītības likumu un Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”.

  1.3.  Noteikumus apstiprina Federācijas valde.

  1. 2.      Izlases darba procesa organizācija

  2.1.  Izlases veidošana notiek, pamatojoties uz Izlašu komisijas virzītiem un Federācijas valdes apstiprinātiem atlases noteikumiem un darbības plānu.

  2.2.  Izlases komisijas vadītājs vai tā iecelta atbildīgā persona ne vēlāk kā trīs dienas pēc atlases noslēguma publicē Federācijas mājaslapā atbilstoši apstiprinātiem kritērijiem izveidotas Izlases sastāvu.

  2.3.  Saskaņā ar Izlases darbības plānu Izlašu komisija nozīmē Izlases vadītāju katram pasākumam. Izlases vadītājs izvērtē nepieciešamību un pēc vajadzības pieaicina trenerus un citas personas, lai sekmīgi realizētu darbības plānu un organizētu dalību konkrētajā pasākumā.

  1. 3.      Federācijas pienākumi un tiesības

  3.1.  Federācija nodrošina Izlases pieteikšanu čempionātiem un citām starptautiskām sacensībām, kurās saskaņā ar Federācijas valdes apstiprinātu darbības plānu piedalās Izlase, kā arī citu ar čempionātiem un citām starptautiskām sacensībām saistīto formalitāšu veikšanu.

  1.1.   Federācija daļēji, paredzētā gada budžeta ietvaros, sedz Izlases izdevumus, kas nepieciešami startam čempionātos un starptautiskās sacensībās, Izlases nometnēs, sacensību dalības maksu, uzturēšanās izdevumus: dzīvošana un ēdināšana sacensību laikā un vietā, saskaņā ar organizatoru piedāvātajām iespējām, apjomiem un kvalitāti, transporta izdevumus no Rīgas uz sacensību vietu, apdrošināšanas izdevumus; dienas  naudu..

  1.2.   Federācija aizstāv Sportista intereses un tiesības, kas izriet no dalības čempionātos un citās starptautiskās sacensībās.

  1.3.  Federācija ir tiesīga ierosināt veikt Noteikumu grozījumus.

  1. 2.       Izlases vadītāja pienākumi un tiesības

  2.1.  Izlases vadītājs:

  2.1.1.      organizē un atbild par konkrētā Izlases pasākuma, sacensību, nometnes sekmīgu norisi;

  2.1.2.      izvērtē un pēc nepieciešamības pieaicina trenerus, citas personas, lai sekmīgi realizētu darbības plānu un organizētu dalību konkrētajā pasākumā;

  2.1.3.      savlaicīgi informē Sportistus un viņu trenerus par nepieciešamo finansējumu, dokumentiem, transportu uz Izlases sacensībām;

  2.1.4.      iepazīstina Sportistus ar Noteikumiem vienu reizi gadā pirms došanās uz čempionātiem un citām starptautiskām sacensībām, Izlases pasākumiem;

  2.1.5.      sniedz drošības instrukcijas, par to izdarot žurnālā ierakstu, kurā norāda drošības instrukcijas nosaukumu un paredz vietu Sportista apliecinājumam par instrukcijas saņemšanu;

  2.1.6.      izvērtē un lemj par Sportista dalību Izlases sacensībās, pēc vajadzības konsultējoties ar Izlašu komisiju, ja Sportista iegūtās traumas un veselības stāvoklis ir tāds, kas var negatīvi ietekmēt rezultātu konkrētajās sacensībās;

  2.1.7.      ir tiesīgs, sazinoties ar Federācijas pārstāvi, piemērot sodu, ja Sportists nepilda Noteikumu 3.1. un 3.2..apakšpunktā noteikto treniņnometnes, sacensību vai mājupceļa laikā, atkarībā no pārkāpuma smaguma, nolemjot:

  2.1.7.1.            pieprasīt Sportistam (vecākiem, sporta skolai, klubam) atmaksāt Federācijas budžetā izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību čempionātā – dalības maksu, dzīvošanas un ēdināšanas, ceļa izdevumus;

  2.1.7.2.            nepielaist turpmākiem startiem, Izlases koptreniņiem;

  2.1.7.3.            atstādināt no dalības čempionātā, sacensībās;

  2.1.7.4.            izslēgt no Izlases;

  2.1.7.5.            diskvalificēt dalībai Latvijas izlasē, par termiņu vienojoties ar Federācijas valdi;

  2.1.8.      ir tiesīgs ierosināt veikt Noteikumu grozījumus.

  2.2.  Izlases vadītājs neatbild par problēmām, kas Sportistam radušās laikā, kad viņš neatrodas kopā ar Izlasi.

  1. 3.      Sportista pienākumi un tiesības

  3.1.  Sportists:

  3.1.1.      startē čempionātos un citās starptautiskās sacensībās pēc labākās sirdsapziņas un cenšas uzrādīt iespējami labākus sportiskos rezultātus;

  3.1.2.      sacensību un citu Izlases pasākumu laikā pilda Izlases vadītāja, atbildīgo treneru, kā arī Federācijas pilnvaroto personu norādījumus;

  3.1.3.      pēc iekļaušanas Izlases sastāvā iesniedz Izlases vadītājam sporta ārsta izziņu par veselības stāvokļa atbilstību treniņiem un dalībai sacensībās ar paaugstinātu fizisko slodzi vai sporta skolas direktora apstiprinātu izziņu par to, ka sportistam ir veikta sporta ārsta pārbaude un ir atļauts trenēties un startēt sacensībās ar paaugstinātu fizisko slodzi;

  3.1.4.      nekavējoties ziņo Izlases vadītājam, atbildīgajiem treneriem par traumām, veselības stāvokli un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt sportista rezultātu;

  3.1.5.      čempionātu un citu starptautisku sacensību laikā sacensību vietās, atklāšanas, apbalvošanas un noslēguma ceremonijās valkā parādes tērpu, kas apliecina piederību Latvijas izlases komandai, un visās čempionātu programmā ietilpstošajās disciplīnās piedalās Latvijas komandas tērpā, valkājot vismaz tā augšdaļu.

  3.1.6.      ceļā uz čempionātiem un citām starptautiskām sacensībām un atpakaļ no tiem dodas kopā ar Izlasi un Izlases vadītāju, bet, ja nepieciešams, izmanto citu transportu, to saskaņojot ar Izlases vadītāju;

  3.1.7.      treniņnometņu, sacensību laikā piedalās kopējos Izlases treniņos, startē sacensībās, pilda Izlases vadītāja, atbildīgo treneru norādījumus, ievēro noteikto dienas režīmu, jebkuras individuālas darbības saskaņojot ar Izlases vadītāju vai atbildīgajiem treneriem;

  3.1.8.      ievēro ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un citus drošības noteikumus, rūpējas par kārtību, tīrību nodarbību un sacensību vietās un to apkārtnē.

  3.2.  Federācijas pasākumos un sacensībās Sportistam aizliegts:

  3.2.1.      lietot necenzētus vārdus, pielietot vardarbību, huligāniski uzvesties;

  3.2.2.      iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, narkotiskās vai psihotropās vielas.

  3.3.  Sportists ir tiesīgs:

  3.3.1.      pieprasīt Izlases vadītājam savlaicīgu informācijas sniegšanu par atlases sacensībām, kritērijiem un to izmaiņām, Izlases darba plāniem, nepieciešamo līdzfinansējumu;

  3.3.2.      saņemt LOF finansējumu startiem starptautiskajās sacensībās un čempionātos tam budžetā  paredzētajā apmērā;

  3.3.3.      izteikt priekšlikumus Izlases darbības pilnveidošanai;

  3.3.4.      ierosināt veikt Noteikumu grozījumus;

  3.4.  Atbildību par gadījumiem, kad Sportists ir lietojis neatļautus stimulatorus, medikamentus vai citas vielas vai veicis jebkādas neatļautas medicīniskas manipulācijas, nes Sportists vai viņa treneris.

   

  Latvijas jaunatnes izlases sastāvs Eiropas Jauniešučempionātam.

  S16      
  1 Sintija Ozola ZVOC-VBSS
  2 Vilma Alberinga ZVOC-VBSS
  3 Elvita Alksne ZVOC-VBSS
  4 Zelma Lapiņa Kāpa OK
         
  V16      
  1 Uldis Upītis Kāpa OK
  2 Matīss Slikšjānis Azimuts OK- Sm BJSS
  3 Edgars Ustinovs Ogre OK/SC
  4 Kārlis Kaminskis CPSS/Meridiāns/Pārgauja
         
  S18      
  1 Laura Leiboma Kāpa OK
  2 Kendija Aparjode Kāpa OK
  3 Annija Anna Zaļaiskalna Auseklis IK
  4 Madara Brice Ozons
         
  V18      
  1 Endijs Titomers OK Alnis-JNSC
  2 Atis Heinols ZVOC-VBSS
  3 Emīls Vainovskis Saldus OK
  4 Jēkabs Knēts CPSS/Meridiāns/Pārgauja

   

  Latvijas jaunatnes izlases sastāvs Baltijas čempionātam

  S14      
  1 Agnija Caune Azimuts OK- Sm BJSS
  2 Elīna Skopāne Azimuts OK- Sm BJSS
  3 Zanda Stabiņa Azimuts OK- Sm BJSS
  4 Arta Renāte Rulle ZVOC-VBSS
         
  V14      
  1 Fricis Spektors Auseklis IK
  2 Rihards Krūmiņš OK Alnis-JNSC
  3 Edijs Dzalbs CPSS/Meridiāns/Pārgauja
  4 Rihards Gailis Auseklis IK
         
  S16      
  1 Sintija Ozola ZVOC-VBSS
  2 Vilma Alberinga ZVOC-VBSS
  3 Elvita Alksne ZVOC-VBSS
  4 Zelma Lapiņa Kāpa OK
  5 Laura Nelsone Kāpa OK
         
  V16      
  1 Uldis Upītis Kāpa OK
  2 Matīss Slikšjānis Azimuts OK- Sm BJSS
  3 Edgars Ustinovs Ogre OK/SC
  4 Kārlis Kaminskis CPSS/Meridiāns/Pārgauja
  5 Konstantīns Bogdanovs Stiga OK
         
  S18      
  1 Laura Leiboma Kāpa OK
  2 Kendija Aparjode Kāpa OK
  3 Annija Anna Zaļaiskalna Auseklis IK
  4 Madara Brice Ozons
  5 Elizabete Blūmentāle Ozons
         
  V18      
  1 Endijs Titomers OK Alnis-JNSC
  2 Atis Heinols ZVOC-VBSS
  3 Emīls Vainovskis Saldus OK
  4 Jēkabs Knēts CPSS/Meridiāns/Pārgauja
  5 Ģirts Leontjevs Madonas BJSS/OK Arona

   

Atlikušo zīmju skaits:

0,054351806640625