Documents and reports ◪ Latvian Orienteering Federation

21.january /
LoginLoginLogin
LOF 2008.gada Kongresa protokols

O. Vācieša Gaujienas vidusskolā
2008. gada 6. decembrī

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2008

Darba kārtība:

1. Mandātu komisijas ziņojums.

2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja , sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis.

4. Valdes atskaite par 2008. gadā paveikto. P. Apinis.

5. LOF komisiju atskaites par 2008. gadā paveikto.

6. Finansu atskaite par 2008. gadu. Ģ. Mamis.

7. Revīzijas komisijas ziņojums. R. Roze.

8. 2009. gada budžeta projekts. Ģ. Mamis.

9. Prezidenta, viceprezidenta un valdes vēlēšanas.

10. Revīzijas komisijas vēlēšanas.

11. O-skrējiena noteikumu izmaiņu apstiprināšana. J. Cebulis.

12. Citi.

1.Mandātu komisijas ziņojums.

Mandātu komisijas pārstāvis Vilnis Veļķeris ziņo, ka no 28 piešķirtajiem mandātiem ir ieradušies 24 balsstiesīgo klubu pārstāvji. Līdz ar to Kongresam ir kvorums un tas var sākties.

2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

LOF prezidents P. Apinis paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa vadītāju lūdz nozīmēt Juri Cebuli. Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam Ģirtu Mami un aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzītas Anatolija Tarasova, Pētera Pirtnieka un Ievas Veģeres kandidatūras. Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti Zigfrīds Freimanis un Kristīne Kokina. Kongress vienbalsīgi piekrīt šīm kandidatūrām.

Jābalso par 3 papildus punktu pievienošanu Kongresa darba kārtībā:

1. Par orientēšanās sporta ieviešanu Latvijas skolu programmās, ziņo Baiba Smila.
Par 18, Pret 0, Atturas 0.

2. Par orientieristu vēstuli ar aicinājumu veikt izmaiņas LOF mājas lapas diskusijās, ziņo Ģirts Mamis.
Par 19, Pret 0, Atturas 0.

3. IK Auseklis priekšlikumi par OS attīstību, ziņo Henrijs Freimanis.
Par 20, Pret 0, Atturas 0.

3. Jaunu biedru uzņemšana.

LOF izpilddirektors Ģirts Mamis ziņo, ka saņemti iesniegumi no SIA Ceļu projekts un OSKB Leonardo par uzņemšanu Latvijas Orientēšanās Federācijā. Visi pieteikumu iesniedzēji ir samaksājusi iestāšanās naudu un iesnieguši visus dokumentus, kādi nepieciešami uzņemšanai. LOF valde ir atbalstījusi visu minēto organizāciju uzņemšanu LOF. Par atjaunošanu LOF ir saņemts iesniegums no OK KO, biedru nauda samaksāta.

Saņemts iesniegums no SIA Re Polise/ klubs UP/ par izstāšanos no Latvijas Orientēšanās Federācijas.

Kongresa vadītājs aicina Kongresu balsot par pieteikumu iesniedzēju uzņemšanu LOF sastāvā, nosakot sekojošus biedru naudu apmērus:

1. Ceļu projekts-50,-Ls
Par 21, Pret 0, Atturas 0.

2. OSK Leonardo-50,-Ls
Par 21, Pret 0, Atturas 0.

Līdz ar to pieteikumu iesniedzēji ir uzņemti LOF sastāvā kā pilntiesīgi biedri.

4. Valdes atskaite par 2008. gadā paveikto.

Par LOF paveikto 2008. gadā ziņo LOF Prezidents Pēteris Apinis.

Valdes sēdes notikušas regulāri. Protams, lielākais pasākums, kuru vadīja valde, bija Eiropas čempionāts, bija gan arī rīcības komiteja, kuru vadīja Mārtiņš Gaigals.

Gandarījums par to, ka šis čempionāts tika atzīts kā dalībniekiem draudzīgs čempionāts, neradās aizdomas par savu sportistu īpašu atbalstīšanu no rīkotāju puses.

Protams, cerējām uz lielāku finansiālo atbalstu no IZM, lai varētu vēl labāk sagatavot Eiropas čempionātu.

Diemžēl, laika apstākļu dēļ, neizdevās sarīkot Latvijas ziemas čempionātu.

Ceram, ka nākošgad būs sniegs un čempionāts tiks sarīkots.

Orientēšanās sports sastāv no vairākām svarīgām daļām, pirmkārt, sports kā meistarības sports. Par mūsu gatavību liecina rezultāti gan Eiropas čempionātā, gan Pasaules čempionātā. Atkal esam starp 12 labākajām izlasēm un braucam uz Pasaules spēlēm.

Paldies par to izlases trenerim Gunāram Ikauniekam.

Šogad bijām arī uz vairākām treniņnometnēm.

Kā apmierinošs jāvērtē arī junioru un jauniešu izlašu darbs.

Paldies visiem treneriem.

Otra svarīgākā lieta ir tautas sports, tas mums attīstās, atšķirībā no daudziem citiem sporta veidiem.

Tieši tāpēc, pateicoties mums, ir izmainītas nominācijas sporta laureātā.

Ir ļoti slikta ziņa, ka, acīm redzot, nākošajā gadā ļoti cietīs sporta finansējums no valsts budžeta.

Paldies visiem kartogrāfiem, distančniekiem, organizatoriem, visiem tiem, kas uzņemas Latvijas čempionātu, kausu un citu sacensību organizāciju.

Paldies par 6 gadiem, kas pavadīti LOF un sadarbību ar visiem klubiem.

Pēteris Apinis izsaka cerību, ka nākošajiem LOF vadītājiem veiksies vēl labāk.

5. LOF komisiju atskaites par 2008. gadā paveikto.

Tehniskās komisijas vadītājs Juris Cebulis informē, ka noteikumu uzraudzības apakškomisija ir sagatavojusi o-skrējiena sacensību noteikumu grozījumus.

18. martā bija diskusija par sacensību rajonu plānošanas kārtību sacensību organizēšanai, bija diskusija par dažādiem modeļiem.

Svarīgs ir jautājums par karšu zīmētāju koordināciju un viņu attiecībām ar sacensību rīkotājiem. Diskusija noteikti jāturpina.

Inspektori ir LOF sāpju bērns jau ilgāku laiku, tikpat kā nenotika inspekcijas. Jābūt tomēr komisijai, kas turpina darbu, jaunajai valdei vajadzētu pievērst uzmanību šiem jautājumiem.

Inspektoru komisijas vadītājs Jurģis Krastiņš atzīst, ka nedēļa Ventspilī EČ laikā aizņēma ļoti daudz darba un bija grūti atrast iespējas paveikt vairāk.

Runājot par ziemas komisiju, Iveta Holcmane informē, ka nenotika ziemas čempionāti, kas apgrūtināja izlašu sastādīšanu.

Labākie rezultāti bija junioru 6. vieta stefetē, kā arī Kivlenieka 15. vieta Pasaules junioru čempionātā.

Galvenās problēmas ir sniega trūkums Latvijā un, protams, finansējums.

Paredzēts, ka drīzumā sportisti dosies uz Zviedriju, kopā 11 cilvēki, par pašu naudu.

Par karšu komisijas darbu pastāsta Edmunds Zvaigzne.

Kartes top, ir 38 jaunas kartes, 97% kvalitatīvas, jo labi izejmateriāli.

Gandrīz visas ir piereģistrētas, vajadzētu tomēr panākt, lai piereģistrētu pilnīgi visas kartes.

Pagājušajā gadā ļoti daudz pārgāja uz mērogu 1:7500. Paaugstinoties kvalitātes prasībām, vairs nepienāk jauni zīmētāji, jo pasūtītājs prasa augstu kvalitāti, kas var radīt problēmas ar paaudžu maiņu.

Tika noorganizēts karšu zīmētāju semināru Talsos. Interesenti var iegūt materiālus par šo semināru.

Sarežģītākais ir nesakārtotās attiecības starp zīmētājiem un klubiem – rīkotājiem. Šogad ir izveidojies reāls konflikts.

Nākotnē arī jāatjauno vecās kartes un jāzīmē jaunas.

Māris Blodons uzdod jautājumu par situāciju ar skolu kartēm. Tamāra Kosmačeva aktīvi darbojas šajā jomā jau kopš 2005. gada, bet nepieciešams finansējums šajā jomā, kā arī nepieciešams veidot centralizētu sistēmu.

Izlašu komisijas vārdā uzstājas Gunārs Ikaunieks.

Galvenie pasākumi bija Pasaules čempionāts un Eiropas čempionāts. Bija izveidota A-izlase, bija labākas iespējas finansiālā ziņā.

Sekmīgi iekļāvās pasaules elitē Edgars Bertuks, arī Aija Skrastiņa, protams Mārtiņš Sirmais.

Prieks par stafetes komandu un sevišķi par 5. vietu Pasaules čempionātā.

Arī sieviešu 9. vieta ļoti labs sasniegums.

No jaunajiem Zemgus Žagata sprintā labi sevi parādīja.

Izdevās galvenais mērķis kvalificēties Pasaules spēlēm Taivānā.

Gunārs Ikaunieks izsaka cerību, ka radīsies iespējas turpmāk atbalstīt pašus labākos, citādi būs grūti saglabāt pozīcijas.

Jaunatnes komisijas vārdā uzstājas Ingūna Valdmane.

Sākām ar treneru semināru martā. Bija lekcijas par trenēšanu utt.

PČ skolniekiem ir Skolu Sporta federācijas paspārnē. Līdzekļus dalībai sarūpē paši sportisti un treneri.

Kopā tika iegūtas 6 medaļas, piedalījās 19 valstis.

Baltijas čempionātā īpaši labi rezultāti 14 zēnu grupā, 18 zēniem arī labi, labi 14 meitenēm, arī 20 grupā labi rezultāti.

PČ junioriem Zviedrijā, labākā, 16. vieta Kristai Mihailovai un 17. vieta Kalvim Mihailovam.

EČ jauniešiem Šveicē piedalījās 28 valstis. Mārai Peilānei 5. vieta. Tas ir vislabākais sniegums, kā arī 16 gadīgo puišu stafetē 2. vieta.

LK apbalvošana jauniešiem notika Saldus pusē, kopā 3 dienas, piedalījās arī elites sportisti, kas novadīja treniņus, treneri varēja vienoties par nākošo sezonu.

Ievēlēja jaunatnes komisiju, kuras vadītāju jāieceļ jaunajai valdei kā arī komisiju jāapstiprina.

Inguna Valdmane lūdz lielāku atbalstu jauniešu sportam.

Guntars Mankus informē par notikumiem rogainingā – nebija Latvijas čempionāts, kam ir vairāki iemesli. Galvenais iemesls, ka nebija karte.

Notika vairākas lielas sacensības, lielākās PČ un EČ.

Latvijas sportisti veiksmīgi startējuši abos čempionātos. Ļoti masveidīgi apmeklēti pasākumi, jo katrs var piedalīties.

EČ ir 4 zelta medaļas, PČ 3 zelta medaļas.

Uz nākošo gadu ir vienošanās ar karšu sagatavotājiem par Latvijas čempionāta sarīkošanu.

Vajadzētu vairāk atbalstīt, jo iespēja piesaistīt jaunus cilvēkus, kas tādējādi ienāk orientēšanās sportā.

Juris Cebulis uzdod jautājumu, vai nav plāni atdalīties no LOF, jo orientēšanās federācijas netiek uzņemtas Starptautiskajā Rogaininga federācijā (IRF)?

Guntars Mankus informē, ka piedalījies IRF Kongresā Igaunijā, kur tika runāts par attīstību. Bija vēlme mīkstināt noteikumus, atļaujot jebkura veida institūcijai iestāties IRF, ja tā pārstāv konkrētās valsts aktīvistu kopumu.

Par Taku orientēšanos informē Jānis Gaidelis. Veiksmīgi novadīts EČ. Piedalījāmies PČ jau otro gadu, šogad ar pilnu komandu, labākie 30. vietā.

Taku orientēšanās attīstās, vairāk dalībnieku, vairāk sacensību, Jānis Bergs strādā pie kalendāra.

Finansējums nav atkarīgs no Federācijas, līdzekļus meklē paši, iespēju robežās Paralimpiskā komiteja palīdz.

Pēc komisiju ziņojumiem sākas debates.

Leonardo pārstāvis izsaka neapmierinātību par karšu komisijas darbu. Šogad karte vienkārši nokopēta un izmantota sacensībās. Piedāvā atzīt karšu komisijas darbu kā neveiksmīgu, nekas nav darīts 5 gadu laikā, koordinācija nepastāv, kartes tiek zagtas.

Vēlme tomēr atrisināt jautājumu federācijas iekšpusē, priekšlikums jaunajai komisijai ar to sākt savu darbību.

Indulis Peilāns informē, ka noteikumi pastāv, karšu komisijai jāuzlabo informēšana, jāinformē sacensību rīkotāji.

Karšu komisijai nevajadzētu uzņemties tiesvedību, pašiem sacensību rīkotājiem jānodrošina kārtība.

Juris Cebulis uzskata, ka tas nav karšu komisijas jautājums. Šis ir jautājums par attiecībām starp kartes autoru un sacensību rīkotāju.

Tas drīzāk ir tehniskās komisijas jautājums.

Ja varam, jāatrisina jautājums orientieristu sabiedrības iekšpusē, lai neciestu orientēšanās sporta reputācija.

Pēteris Apinis grib noskaidrot, vai nevajadzētu nosaukt visus vārdos tūlīt un šeit noskaidrot, kādas ir visu pušu versijas?

IK Ausekļa atbilde- 21.09. sacensību organizatori izmantojuši IK Auseklis zīmi, nesaskaņojot to ar IK Auseklis, līdz ar to klubs neatbild par šo gadījumu.

LOF Kongress uzdod jaunajai valdei turpināt šī jautājuma risināšanu.

 

6. Finansu atskaite par 2008.gadu.

Atskaiti par LOF budžeta izpildi sniedz LOF izpilddirektors Ģirts Mamis. Lai gan budžets tika plānots 55 004 Ls apmērā, ar 2 407 Ls deficītu, tas tomēr bija mazāks 47 692 Ls, kas saistīts ar ieņēmumu samazinājumu attiecībā pret plānoto

Ģ. Mamis informē, ka šo LOF budžeta izpildi ir apstiprinājusi LOF valde.

7. Revīzijas komisijas ziņojums.

Revīzijas komisijas pārstāvji nav gatavi ziņot par iepriekšējā gada pārskatu. LOF izpilddirektors informē, ka 2008. gada janvārī notikusi revīzija, kurā piedalījās 2 Revīzijas komisijas pārstāvji. Gada pārskats ticis termiņā iesniegts VID un citās institūcijās.

Kongresa delegāti tiek aicināti pieņemt ziņojumu par Gada pārskatu un apstiprināt LOF budžeta izpildi balsojot:
par- 20, pret- 0, atturas-2.

8. 2009. gada budžeta projekts.

LOF izpilddirektors sniedz ziņojumu par LOF 2009. gada budžetu.

Ir paredzēts, apmēram, divas reizes samazināt budžetu, salīdzinot ar 2008. gadu, samazinājums ir paredzēts gandrīz visās pozīcijās, bet ir ļoti iespējams, ka budžetu nāksies vēl ievērojami samazināt.

LOF valde ir nolēmusi lūgt Kongresu atļaut valdei turpināt darbu pie LOF 2009. gada budžeta tad, kad būs zināmi valsts budžeta finansējuma apjomi.

Kongresa vadītājs aicina balsot par 2009. gada budžetu:

Uzdot valdei sagatavot 2009. gada budžetu, kad būs zināms valsts finansējums.
Par 20, Pret, Atturas 0.

Ingūna Valdmane ierosina emit sistēmai paredzētos izdevumus atdot jauniešiem. Juris Cebulis informē, ka emit izdevumi ir saistīti ar emit ieņēmumiem (ja neatjaunosim emit komplektu, tad neieņemsim naudu par emit īri).

Iveta Holcmane ierosina līdzekļus, kas paredzēti Latvijas ziemas čempionātam atdot ziemas izlasei.

Jaunajai valdei jāņem vērā šie ierosinājumi, turpinot darbu pie budžeta.

9. Prezidenta, viceprezidenta un valdes vēlēšanas.

Kongresa vadītājs aicina izvirzīt kandidātus LOF Prezidenta amatam.

Visi izvirzītie pretendenti atsauc savas kandidatūras.

Ģirts Mamis ierosina vēlēt valdi 9 cilvēku sastāvā un tad valdei pašai nolemt, kas būs Prezidenta un Viceprezidenta pienākumu izpildītāji.

Juris Cebulis aicina balsot par šo priekšlikumu
Par 20, Pret 0, Atturas 2.

Kongress tiek aicināts izvirzīt kandidātus LOF valdei 9 cilvēku sastāvā. Tiek izvirzīti:

Ģirts Mamis, Indulis Peilāns, Renārs Roze, Mārtiņš Līsmanis, Ingūna Valdmane,Jānis Lazdāns, Juris Knēts, Gunārs Ikaunieks, Iveta Holcmane, Martiņš Gaigals, Henrijs Freimanis, Jurģis Krastiņš, Kristīne Kokina.

Balsu skaitītāji ziņo par balsošanas rezultātiem: piedalījās 24 balsstiesīgie klubi.

Līdz ar to LOF valdē tiek ievēlēti: Ģirts Mamis-24, Renārs Roze-23, Indulis Peilāns-21, Ingūna Valdmane-21, Mārtiņš Gaigals-20, Gunārs Ikaunieks-19, Jānis Lazdāns-18, Kristīne Kokina-15, Henrijs Freimanis-12.

Kongress uzdod valdei iecelt Prezidenta un viceprezidenta pienākumu izpildītājus no ievēlētā valdes sastāva.

LOF Kongress piekrīt saglabāt tiesības atsevišķi pārstāvēt LOF valdes loceklim Ģirtam Mamim.

Par 21, Pret 0, Atturas 0.

10. Revīzijas komisijas vēlēšanas.

Revīzijas komisijai tiek izvirzīti: Juris Cebulis, Ilze Laure, Iveta Veļķere.

Kongresa balsošanas rezultāti: Par 21, Pret 0, Atturas 0.

11. O-skrējiena sacensību noteikumu izmaiņu apstiprināšana.

Juris Cebulis ziņo par O-skrējiena sacensību noteikumu izmaiņām.

Ziņojums aptver svarīgākos grozījumus.

Kongresa balsošanas rezultāti: Par 23, Pret 0, Atturas 0

12. Citi jautājumi.

1. Par emit sistēmas attīstību.

Kongress nolemj uzdot LOF tehniskajai komisijai kopā ar ieinteresētajiem klubiem izstrādāt modeli, kā nodot Emit sistēmu kādam klubam.

2. Par orientēšanās sporta ieviešanu Latvijas skolu programmās, ziņo Baiba Smila.

Baiba Smila stāsta par problēmām, lai ieviestu orientēšanos skolās. Trūkst kartes, pasniedzēji nezin kā mācīt, trūkst metodiskie materiāli un inventārs.
Priekšlikums- mums nākt ar savu iniciatīvu, uzzīmēt skolu pagalmu kartes.
Vajadzētu izveidot LOF skolu komisiju, kas organizētu darbu skolu atbalstam.
Vajadzētu semināru organizatoriem.
Pēteris Apinis iesaka Baibai Smilai arī uzņemties vadīt šo komisiju.
Par komisijas izveidi: Par 21, Pret 0, Atturas 0.

3. Par orientieristu vēstuli ar aicinājumu veikt izmaiņas LOF mājas lapas diskusijās.

Ģirts Mamis ziņo, ka saņemta orientieristu vēstule ar 160 parakstiem ar vēlmi, ka nepieciešams uzlabot LOF mājas lapas diskusiju sadaļu, ieviešot autorizāciju.
Guntars Mankus un Juris Cebulis aicina nemainīt diskusiju formu, jo iespējamais labums būtu mazāks, nekā zaudējumi no šāda soļa.
Kongress ar izpratni uztver vēstuli un uzdod LOF valdei turpināt šī jautājuma risināšanu, lai uzlabotu informācijas pasniegšanu un orientieristu savstarpējo komunikāciju LOF mājas lapā.

4. IK Auseklis priekšlikumi par OS attīstību.

Henrijs Freimanis dažos vārdos pastāsta par sava priekšlikuma būtību un ierosina sarīkot janvāra beigās „prāta vētru” par to, kā turpmāk strādāt Latvijas Orientēšanās Federācijai.

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2008. gada Kongresu par slēgtu.
 

Kongresa sekretārs Ģirts Mamis
Protokola liecinieks Zigrīds Freimanis
Protokola liecinieks Kristīne Kokina
Kongresa vadītājs Juris Cebulis


Back

0.12935709953308