Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2011/6

2011. gada 29. jūnijā, Rīga 

 

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Ģirts Mamis, Ilze Ārniece, Ivars Valtass, Jurģis Krastiņš, Anda Bīriņa

LOF klubu pārstāvji: Edgars Bertuks

 

Darba kārtība:

  1. LOF izpilddirektora ziņojums.
  2. Latvijas izlases, čempionāti.
  3. EST-O-LAT līgas projekts.
  4. LOF sacensību kalendārs.
  5. LSFP Kopsapulce.
  6. Citi.

Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto pēc iepriekšējās valdes sēdes:
•    Veikti visi maksājumi PČ junioriem
•    Daļēji veikti maksājumi PČ
•    Iesniegta tāme LSFP
•    Veikti maksājumi treniņnometnei Francijā
•    Veikti maksājumi WTOC
•    Iesniegtas atskaites pašvaldībām par finansējumu PČ skolniekiem
•    Veikti maksājumi LOF Projektiem

Par 2. jautājumu:

2.1. LOF valdei jāapstiprina Latvijas izlases sastāvs dalībai Pasaules čempionātā, kuru iesūtījis izlases treneris Edgars Bernāns.
Latvijas izlases sportists Edgars Bertuks informē valdi, ka vairums izlases sportistu neizprot situāciju, kāpēc ir ticis mainīts skaitliskais sastāvs dalībai Pasaules čempionātā.
Edgars Bertuks lūdz rast risinājumu situācijai un piedāvā vairākus risinājuma variantus. Edgars Bertuks lūdz valdi neapstiprināt izlases sastāvu Edgara Bernāna piedāvātajā variantā, bet atzīt, ka ir pieļauta kļūda un atļaut izlases sastāvu palielināt, dodot iespēju sportistiem startēt par saviem līdzekļiem.
Jurģis Krastiņš skaidro, kāpēc ir izveidojusies šāda situāciju. Galvenais problēmas iemesls ir tas, ka valdes vainas dēļ, 27.04.2011. LOF valdes sēdes protokolā  nav minēta sēdē apstiprinātā vienošanās par to, ka var tikt mainīts izlases skaitliskais sastāvs, ja izlases treneris to uzskata par nepieciešamu, sieviešu izlases sastāvā apstiprinot 3, nevis 4 sportistes. Šī papildus informācija nav tikusi minēta protokolā un arī sportiski par to personīgi netika informēti.
LOF valde atvainojas visām iesaistītajām personām, īpaši - Kristīnei Kokinai, par pieļauto paviršību, kas šajā gadījumā Kristīnei Kokinai radījusi neērtības.
LOF valde aicina turpmāk izlases treneri Edgaru Bernānu pievērst lielāku uzmanību komunikācijai ar sportistiem, informējot viņus par visiem ar viņiem saistītajiem lēmumiem un apstākļiem, kas var ietekmēt sportistu darbību un mērķus.
LOF valde paļaujas un uzticas trenera lēmumam par sastādīto 2011. gada izlasi un neuzskata par nepieciešamu to mainīt. LOF valde apstiprina Latvijas izlases trenera Edgara Bernāna piedāvāto izlases sastāvu.
Edgars Bertuks piedāvā turpmāku savu palīdzību, organizējot dzīvošanu un  transportu sacensību un treniņnometņu laikā. LOF valde šos pienākumus ir uzticējusi Jurģim Krastiņam.
Edgars Bertuks informē, ka ir iespēja rezervēt dzīvošanu 2013. gada PČ Somijā.
LOF valde nolemj sagatavot līgumus ar Latvijas izlases sportistiem.

2.2. LOF valde Latvijas jaunatnes izlases rezultātus EČ jauniešiem novērtē kā labus, īpaši izsakot pateicību par rezultātiem Rūdolfam Zērnim, Sandrai Grosbergai  un stafetes komandai M16 grupā.

Par 3. jautājumu:

Ilze Ārniece informē par „EST-O-LAT līgas”projektu.
Veiksmīgi noritējušas skolu dienas 7 Ziemeļlatvijas skolās.
Ir notikušas pirmās līgas kārtas Latvijā, ir arī līderu krekli.
Tuvākais pasākums būs Kāpa.
10.06.2011. Ilze Ārniece apmeklēja semināru projektu ieviesējiem par projektu administrēšanu. Jaunums, ka turpmāk tiks paātrināta iespēja saņemt ERAF līdzfinansējumu projekta ieviešanās gaitā. 50% no attiecīgajā 3 vai 6 mēnešu pārskata periodā iztērētajiem līdzekļiem būs iespējams saņemt, jau iesniedzot kārtējo pārskatu 1. līmeņa kontroles institūcijām, nesagaidot pārskatu izskatīšu un apstiprināšanu. Tas nodrošinās raitāku naudas plūsmu projekta ieviešanas laikā. Tāpat tiks atvieglots grozījumu apstiprināšanas process par neliela apmēra izmaiņu veikšanu projektos – iegūstamais laiks – 2-3 nedēļas.
LOF iesniegusi arī projekta pieteikumu Eiropas Sociālā fonda atklāto projektu iesniegumu atlases otrās kārtas apakšaktivitātē Nr. 1.2.2.4.2. „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā". Projekta mērķis ir nodrošināt 32 Latvijas izglītības iestāžu bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanu, bērnu un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrāciju izglītībā īstenojot inovatīvus un aizraujošus pasākumus - orientēšanās apmācības un nodarbības.
Projekta mērķa grupa ir 320 bērni un jaunieši (7-18 gadu vecumā), kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, kas ir no nabadzīgām ģimenēm, ar speciālām vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 96 288 Ls, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 100% apjomā.


Par 4. jautājumu:

LOF sacensību kalendāra administrators joprojām nav pieteicies.
Nav saņemti arī priekšlikumi par LČ datumiem no izlašu treneriem.
LOF valde nolemj aktīvāk turpināt darbu pie šiem jautājumiem.
Joprojām ir iespēja pieteikties uz Baltijas čempionāta rīkošanu 2012. gadā. Pieteikuma termiņš ir 1. augusts.


Par 5. jautājumu:

Jānis Lazdāns informē par LSFP kopsapulci.
Kopsapulcē tika aicināts meklēt papildu finansējumu pašām federācijām, iesaistoties dažādos projektos.
Tika arī akcentēts jautājums par treneru sertifikāciju.
J. Lazdāns informējis Kopsapulces dalībniekus par mūsu aktivitātēm Projektu ieviešanā.


Par 6. jautājumu:

•    LOF valde nolemj sarīkot Preses konferenci pirms Pasaules čempionāta, tās datums - 5. augusts. Konferencē svarīga izlases sportistu dalība. Darba grupa konferences rīkošanai – Anda Bīriņa, Ilze Ārniece, Jānis Lazdāns.Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.  

Nākošā valdes sēde notiks 27. jūlijā Rīgā.

Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,17067813873291