Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2011/1

Sigulda, 05.01.2011.

 

Sēdi vada prezidents:                                     Jānis Lazdāns

Sēdē piedalās valdes locekļi:                          Mārtiņš Gaigals

                                                                   Jānis Lazdāns

                                                                   Ģirts Mamis

                                                                   Renārs Roze

                                                                   Kristīne Kokina

                                                                   Indulis Peilāns

 

Sēde notiek:                                                   Gāles iela 29, Sigulda

Sēde sākas plkst.                                            18:00

Sēdi protokolē:                                               Biedrības „Latvijas Orientēšanās federācija”

                                                                     izpilddirektors Māris Heinols

 

Valdes sēdes vadītājs konstatē, ka valde šajā sēdē ir lemttiesīga.

 

Valde nolēma apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:

1.    Informācija par EST-O-LAT league projektu.

2.    Par biedrības „Orientēšanās sporta klubs „Sēlijas mežs” (reģistrācijas Nr.40008168816) uzņemšanu LOF biedra statusā.

3.    Par orientēšanās Latvijas izlašu treneru apstiprināšanu.

4.    Par Latvijas Kauss 2011 nolikuma apstiprināšanu.

5.    Par LOF stratēģijas projekta tālākvirzību.

6.    Par pieteikuma iesniegšanu organizēt Eiropas ziemas orientēšanās čempionātu un Eiropas Junioru ziemas orientēšanās čempionātu 2013.gadā.

7.    Par 2011.gada Latvijas ziemas orientēšanās čempionāta nolikuma apstiprināšanu.

8.    Informācija par sabiedrisko attiecību darbu 2010.gadā.

9.    Par izpilddirektora M.Heinola iesnieguma izskatīšanu.

10.  Dažādi.

1.    Informācija par EST-O-LAT league projektu.

 

Projekta koordinatore Ilze Ārniece informē par projekta „Orientēšanās sporta ilgtspējas un dzīvotspējas uzlabošana apdzīvotās vietās, izveidojot vienotu Igaunijas – Latvijas orientēšanās līgu” gaitu:

1)    Parakstīts partnerības līgums ar Igaunijas partneriem;

2)    Tiek gatavota dokumentācija, lai varētu saņemt Latvijas valsts līdzfinansējumu 5% apmērā no projekta izmaksām.

3)    2010.gada 28.novembrī Alūksnē norisinājās sapulce ar Est-Lat līgas sacensību rīkotājiem, kur tika apsriesti jautājumi, kas saistīti ar veiksmīgu sacensību norisi.

4)    2010.gada 21.decembrī norisinājās projekta koordinātoru tikšanās, kurā tika apspriesti dažādi tehniski jautājumi, kas saistīti ar veiksmīga projekta realizāciju. Kā arī tika izskatīt Est-Lat līgas nolikums.

5)    Nākošā aktivitāte – karšu zīmētāju seminārs notiks 2011.gada 8.-9.janvārī Siguldā (Laurenči).

 

R.Roze saistībā ar EST-LAT līgu iebilst par to, ka no trīs dienu sacensībām Kāpa 2010, Latvijas Kausā iekļauj tikai vienu dienu, bet EST-LAT līgā divas dienas.

 

 2.    Par biedrības „Orientēšanās sporta klubs „Sēlijas mežs” (reģistrācijas Nr.40008168816) uzņemšanu LOF biedra statusā.

M.Heinols informē, ka ir saņemts biedrības „Orientēšanās sporta klubs „Sēlijas mežs” (reģistrācijas Nr40008168816) iesiegums, kurā lūdz uzņemt biedrības „Latvijas Orientēšanās federācja” biedru statusā.

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju un pamatojoties uz biedrības „Latvijas Orientēšanās federācija” statūtiem.

 

Atklāti balsojot PAR- 6 (Gaigals Mārtiņš, Lazdāns Jānis, Mamis Ģirts, Roze Renārs,

Kristīne Kokina, Indulis Peilāns) ; PRET- nav; ATTURAS-nav

NOLEMJ:

            Uzņemt biedrību „Orientēšanās sporta klubs „Sēlijas mežs” (reģistrācijas Nr40008168816) pagaidu biedru statusā biedrībā „Latvijas Orientēšanās federācija”.

 

 3.    Par orientēšanās Latvijas izlašu treneru apstiprināšanu.

M.Heinols informē, ka 2010.gada 6.novembrī norisinājās orientēšanās sporta terneru kopsapulce , kurā tika izvirzīti Latvijas izlašu treneru kandidāti.

Tie ir:

  • Jauniešu izlase – Inguna Valdmane;
  • Junioru izlase – Henrijs Freimanis;
  • Pieaugušo izlase – Edgars Bernāns.

Izvērtējot pieejamo informāciju, kā arī 2010.gada 6.novembra treneru kopsapulces lēmumu

 

Atklāti balsojot PAR- 6 (Gaigals Mārtiņš, Lazdāns Jānis, Mamis Ģirts, Roze Renārs,

Kristīne Kokina, Indulis Peilāns) ; PRET- nav; ATTURAS-nav

NOLEMJ:

1.    Apstiprināt Latvijas orientēšanās izlases trenerus:

  • Jauniešu izlase – Inguna Valdmane;
  • Junioru izlase – Henrijs Freimanis;
  • Pieaugušo izlase – Edgars Bernāns.

2.    Uzdot izlases treneriem:

       a.     līdz 2011.gada 24.janvārim sagatavot un iesniegt izpilddirektoram darbības plānu ar izlasi, saskaņā ar izstrādāto veidlapu.

       b.    līdz 2011.gada 1.jūnijam iesniegt vēlamos datumus 2012.gada Latvijas čempionātu norisei, lai nodrošinātu savlaicīgu sacensību kalendāra plānošanu.

3.    Uzdot izpilddirektoram sagatavot līgumu - vienošanos starp izlases treneri un Latvijas orientēšanās federāciju ar mērķi nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku darbu ar izlasi.

 

  4.    Par Latvijas Kauss 2011 nolikuma apstiprināšanu.

R.Roze informē, ka izstrādāts Latvijas Kausa 2011 nolikums, ievērojot 2010.gada 3.novembra valdes ierosinājumus un Latvijas Kausa organizētāju ierosinājumus.

Izvērtējot izstrādāto nolikumu,

 

Atklāti balsojot PAR- 6 (Gaigals Mārtiņš, Lazdāns Jānis, Mamis Ģirts, Roze Renārs,

Kristīne Kokina, Indulis Peilāns) ; PRET- nav; ATTURAS-nav

NOLEMJ:

1.    Apstiprināt Latvijas Kauss 2011 nolikumu.

2.    Noteikt, ka Latvijas Kausa posma nosaukuma formula ir sekojoša – LATVIJAS KAUSS „X” (posma nr.) POSMS + iekavās vēsturiskais nosaukums.

3.    Uzdot izpilddirektoram:

       a.    Sagatavot Latvijas Kausa paraugnolikumu.

       b.    Noslēgt ar katru Latvijas Kausa posma organizētāju līgumu par posma organizēšanu.

4.    Uzdot Latvijas čempionāta nakts posma organizēšanu biedrībai „OK VIGA”.

 

 5.    Par LOF stratēģijas projekta tālākvirzību.

M.Gaigals informē, ka izpildot Kongresa uzdevumu, ir sagatavots LOF stratēģijas projektu (pielikumā).

 

Atklāti balsojot PAR- 6 (Gaigals Mārtiņš, Lazdāns Jānis, Mamis Ģirts, Roze Renārs,

Kristīne Kokina, Indulis Peilāns) ; PRET- nav; ATTURAS-nav

NOLEMJ:

1.    Organizēt LOF stratēģijas projekta sabiedrisko apspriešanu:

       a.    izpilddirektoram nosūtīt LOF stratēģijas projektu biedrības biedriem uz e-pastiem;

       b.    ievietot LOF stratēģijas projektu Latvijas Orientēšanās federācijas mājas lapā www.lof.lv.

2.    Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu 2011.gada 31.janvāris.

 

6.    Par pieteikuma iesniegšanu organizēt Eiropas ziemas orientēšanās čempionātu un Eiropas Junioru ziemas orientēšanās čempionātu 2013.gadā.

M.Heinols informē, ka līdz 2011.gada 31.janvārim ir iespējams pieteikt kandidatūru Eiropas ziemas orientēšanās čempionāta un Eiropas Junioru ziemas orientēšanās čempionāta 2013.gadā organizēšanai.

Ģ.Mamis ierosina pieteikt Latvijas kandidatūru augstāk minēto sacensību organizēšani 2013.gadā ar papildus nosacījumu – paralēli augstāk minētajām sacensībām saņemt atļauju organizēt Pasaules veterānu ziemas orientēšanās čempionātu.

 

Atklāti balsojot PAR- 6 (Gaigals Mārtiņš, Lazdāns Jānis, Mamis Ģirts, Roze Renārs,

Kristīne Kokina, Indulis Peilāns) ; PRET- nav; ATTURAS-nav

NOLEMJ:

1.    Uzdot izpilddirektoram sagatavot pieteikumu par Latvijas kandidatūras izvirzīšanu Eiropas ziemas orientēšanās čempionāta un Eiropas Junioru ziemas orientēšanās čempionāta 2013.gadā organizēšanai ar papildus nosacījumu – paralēli organizēt Pasaules veterānu ziemas orientēšanās čempionātu.

 

 7.    Par 2011.gada Latvijas ziemas orientēšanās čempionāta nolikuma apstiprināšanu.

I.Peilāns informē, ka ir sagatavots Latvijas ziemas orientēšanās čempionāta nolikums, kas ir arī Est-Lat līgas pirmais posms un lūdz to apstiprināt.

 

Atklāti balsojot PAR- 6 (Gaigals Mārtiņš, Lazdāns Jānis, Mamis Ģirts, Roze Renārs,

Kristīne Kokina, Indulis Peilāns) ; PRET- nav; ATTURAS-nav

NOLEMJ:

1.    Apstiprināt Latvijas ziemas orientēšanās čempionāta nolikumu (pielikumā).

 

8.    Informācija par sabiedrisko attiecību darbu 2010.gadā.

M.Heinols sniedz informāciju par sabiedrisko attiecību darbību 2010.gadā.

Valde vienojas, turpināt sadarbību ar Andu Bīriņu.

 

 9.    Par izpilddirektora M.Heinola iesnieguma izskatīšanu.

J.Lazdāns informē, ka ir saņemts izpilddirektora M.Heinola iesniegums, kurā lūdz atbrīvot no darba.

Ģ.Mamis izvirza savu kandidatūru izpilddirektora amatam.

 

Atklāti balsojot PAR- 5 (Gaigals Mārtiņš, Lazdāns Jānis, Roze Renārs, Kristīne Kokina,

Indulis Peilāns); PRET- nav; ATTURAS-nav; Balsojumā nepiedalās Ģirts Mamis

NOLEMJ:

1.    Ar 2011.gada 10.janvāri par izpilddirektoru iecelt Ģirtu Mami.

 

10.  Dažādi.

Informācijai – 2010.gadā nomināciju “Gada cilvēks orientēšanās sportā” saņēma Aija Skrastiņa.

                       2010.gadā balvu “Par mūža ieguldījumu orientēšanās sportā” saņēma Aldis Lapiņš.

 

Sēde beidzas: plkst. 21:10


atpakaļ

0,030244112014771