Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

21.novembris /
Andis, Zeltīte
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2010/8

Valdes sēdes

 

PROTOKOLS Nr.#2010/8

 

 

Rīga,                                                           03.11.2010.

 

Sēde notiek:                                                 Kristapa iela 13, Rīga

 

Sēdē piedalās valdes locekļi:                          Gaigals Mārtiņš

                                                                   Lazdāns Jānis

                                                                   Mamis Ģirts

                                                                   Roze Renārs

                                                                   Valdmane Inguna

Sēde sākas plkst.                                          18:00

 

Valdes sēdes vadītājs konstatē, ka valde šajā sēdē ir lemttiesīga.

 

Valde nolēma apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:

1.    Informācija par EST-O-LAT league projektu.

2.    Izpilddirektora amata apraksta apstiprināšana.

3.    LOF stratēģijas projekts.

4.    Par kandidātu balvai "Gada cilvēks orientēšanās sportā".

5.    Par kandidātu balvai "Par mūža ieguldījumu orientēšanās sportā".

6.    Par darbu ar izlasēm.

7.    Par LOF pārstāvja izvirzīšanu uz Latvijas sporta veterānu (senioru) savienības 19.atskaišu-vēlēšanu konferenci.

8.    Par iestāšanos Latvijas paralimpiskajā komitejā.

9.    Par LK balle - orientieristu balle organizēšanu.

10.  LK nolikumu projektu izskatīšana

1.    Informācija par EST-O-LAT league projektu.

 

Projekta koordinatore Ilze Ārniece informē par projekta „Orientēšanās sporta ilgtspējas un dzīvotspējas uzlabošana apdzīvotās vietās, izveidojot vienotu Igaunijas – Latvijas orientēšanās līgu” gaitu:

1)    Veiksmīgi noslēdzies otrais karšu zīmētāju seminārs (norisinājās no 30.- 31.oktobrim Igaunijā). Plānots nākošo karšu semināru programmas vairāk specializēt, tas ir veidot vienu kas domāts iesācējiem, otru pieredzējušiem karšu zīmētājiem;

2)    Izgatavotas 8 skolu kartes, kas jau reāli pielietotas skolu dienās.

3)    Veiksmīgi noslēgušās skolu dienas astoņās skolās. Kurās piedalījās skolu audzēkņi un Latvijas izlases sportisti, gan arī Igaunijas pārstāvji. Galvenie ieguvumi – veidojas jauni kontakti starp Latvijas un Igaunijas sportistiem, kā arī šo skolēniem ir sniegts teorētisks ieskats par orientēšanās sportu, gan arī praktiska iespēja veikt orientēšanās distances, izmantojot karti un identu sistēmu.

4)    Nākošā projekta aktivitāte EST-LAT līgas 1.kārta, kura tiek plānota janvāra otrā pusē.

 

Valde ierosina projekta koordinatorei sagatavot redzējumu, kas attiecās par izgatavoto skolu orientēšanās karšu turpmāku izmantošanu.

Valde rekomendē projekta koordinatorei arī turpmāk projekta ietvaros aizstāvēt un virzīt Latvijas Orientēšanās federācijas, kā šī projekta līdzfinansētāja un tās biedru intereses.

 

2.    Izpilddirektora amata apraksta apstiprināšana

 J.Lazdāns informē, ka saskaņā ar biedrības „Latvijas Orientēšanās federācija” statūtiem ir nepieciešams apstiprināt izpilddirektora amata aprakstu.

 NOLEMJ:

            Apstiprināt biedrības „Latvijas Orientēšanās federācija” izpilddirektora amata aparakstu.

 

3.    LOF stratēģijas projekts 

 Mārtiņš Gaigals informē, ka ir izstrādāta stratēģijas projekta SVID analīze, apzināti un nofiksēti mērķi un uzdevumi.

Valde vienojas:

  • līdz 10.12.2010. valde iesniegs priekšlikumus par izstrādāto projektu;
  • līdz 10.12.2010. M.Gaigals apkopos saņemto informāciju un sagatavos stratēģijas projektu;
  • līdz 23.12.2010. publicēt LOF mājas lapā stratēģijas projektu, ar mērķi saņemt ierosinājumus par izstrādāto projektu.

 

4.    Par kandidātu balvai "Gada cilvēks orientēšanās sportā".

Renārs Roze informē, ka ir izvirzīti 13 kandidāti balvai „Gada cilvēks orientēšanās sportā”.

 NOLEMJ:

1.    Līdz 22.11.2010. izsludināt LOF mājas lapā balsošanu par izvirzītajiem kandidātiem.

2.    Pēc balsojuma noslēgšanās valde apstiprinās balvas „Gada cilvēks orientēšanās sportā” ieguvēju.

 

5.    Par kandidātu balvai "Par mūža ieguldījumu orientēšanās sportā".

Renārs Roze informē, ka ir izvirzīti 11 kandidāti balvai „Par mūža ieguldījumu orientēšanās sportā”.

Pēc kandidātu ieguldījuma orientēšanās sportā izvērtēšanas.

 NOLEMJ:

            Apstiprināt 2010.gada balvas „Par mūža ieguldījumu orientēšanās sportā” saņēmēju.

 

6.    Par darbu ar izlasēm.

Inguna Valdmane informē, ka 06.11.2010. notiks orientēšanās sporta treneru kopsapulce, kurā ir nepieciešams diskutēt par tālāko darbu ar orientēšanās sporta izlasēm.

M.Gaigals ierosina ar treneriem diskutēt par LOF stratēģijas projektu, it īpaši par mērķiem, uzdevumiem un to realizāciju, tieši, kas attiecās uz darbu ar izlasēm.

 NOLEMJ:

            Deleģēt J.Lazdānu prezentēt LOF stratēģijas projekta daļu par darbu izlasēm.

 

7.    Par LOF pārstāvja izvirzīšana uz Latvijas sporta veterānu (senioru) savienības 19.atskaišu-vēlēšanu konferenci.

 M.Heinols informē, ka ir saņemts uzaicinājums no Latvijas sporta veterānu (senioru) savienības dalībai Latvijas sporta veterānu (senioru) savienības 2010.gada 19.atskaitšu-vēlēšanu konferencē.

J.Lazdāns ierosina virzīt kā LOF pilnvaroto pārstāvi – Rodrigo Slaviņu.

 NOLEMJ:

            Deleģēt Rodrigo Slaviņu kā Latvijas Orientēšanas federācijas oficiālo pārstāvi ar lēmējbalstiesībām dalībai Latvijas sporta veterānu (senioru) savienības 2010.gada 19.atskaišu-vēlēšanu konferencē.

 

8.    Par iestāšanos Latvijas paralimpiskajā komitejā.

M.Heinols informē, ka ir saņemts LOF taku-O komisijas vadītāja Jāņa Gaideļa iesniegums, kurā lūdz izskatīt jautājumu par biedrības „Latvijas Orientēšanās federācija” iestāšanos Latvijas paralimpiskajā komitejā.

 NOLEMJ:

1.    Neiestāties Latvijas paralimpiskajā komitejā.

Ierosina orientēšanās sporta klubam, kurā ir attīstīts iepriekšminētais orientēšanās sporta paveids iestāties Latvijas paralimpiskajā komitejā.

 

9.    Par LK balle - orientieristu balle organizēšanu.

M.Heinols informē, ka tika izsludināts piedāvājums orientēšanās sporta klubiem organizēt Latvijas Kausa noslēguma balli. Aptaujas rezultātā netika saņemts neviens pieteikums.

J.Lazdāns ierosina balles organizēšanu uzticēt izpilddirektoram M.Heinolam.

 NOLEMJ:

1.    Uzdot izpilddirektoram organizēt 2010.gada Latvijas kausa balli.

 

10.  LK nolikumu projektu izskatīšana

 R.Roze informē par pašreizējo situāciju 2011.gada LK kalendāra izveidē. 2010.gadā ieviestajā „B” grupā LK kopvērtējumā ir ļoti maz dalībnieku un ierosina „B” grupu izslēgt no LK apbalvojamo grupu skaita.

I.Valdmane ierosina izveidot „Tautas” grupu, ar mērķi piesaistīt vairāk tos orientēšanās sporta piekritējus, kuri pamatā skrien tikai lokālajās sacensībās.

 NOLEMJ:

1.    2011.gada LK kopvērtējuma apbalvojamo grupu saraksta izslēgt „B” grupu;

2.    2011.gada LK papildināt ar „Tautas” klasi, kura netiek iekļauta LK kopvērtējuma apbalvošanā. „Tautas” klases distance/distances paredzētas kā vienkāršotas orientēšanās distances orientēšanās iesācējiem.

3.    Apstiprināt LK Sprinta nolikumu.

4.    Apstiprināt LK Stafešu nolikumu.

 

Sēde beidzas: plkst. 21:20

 Protokolēja:                                Māris Heinols


atpakaļ

0,036035060882568