Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

3.jūnijs /
Ineta, Inta, Intra
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF kongresa protokols Nr.1/2010

Sigulda
2010. gada 13. martā

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2010

Darba kārtība:

  1. Mandātu komisijas ziņojums.
  2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana. 
  3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis.
  4. Finansu komisijas atskaite, budžeta pamatnostādnes, budžeta projekts. V. Tamužs.
  5. Izmaiņas LOF sacensību noteikumos un LOF nolikumos. R. Roze, J. Lazdāns, V. Tamužs.
  6. LOF 2010. gada budžeta apstiprināšana.
  7. Revīzijas komisijas ziņojums.
  8. Izmaiņas LOF Statūtos.
  9. Citi.

LOF Kongress sākas ar LOF sadarbības partnera SIA „Maplant” prezentāciju par jau paveikto atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam par orientēšanās sporta karšu reģistra interaktīvās versijas izveidi.

1.Mandātu komisijas ziņojums.

Mandātu komisijas pārstāvis sniedz informāciju, ka no 29 piešķirtajiem mandātiem ir ieradušies 23  balsstiesīgo klubu pārstāvji. Līdz ar to Kongresam ir kvorums un tas var sākties.

2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

LOF prezidents Jānis Lazdāns paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa vadītāju lūdz nozīmēt  Juri Cebuli. J. Lazdāns informē, ka būs valdes atskaite pirms Finansu komisijas atskaites. Kongresā tiks izskatīti arī OK Viga, OK Saldus, kā arī Zelmas Dambes iesniegumi. Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam  Ģirtu Mami un aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīta Edgara Sparāna kandidatūra. Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti Ilze Ārniece un Ilmārs Limbēns. Kongress vienbalsīgi piekrīt šīm kandidatūrām.

3. Jaunu biedru uzņemšana.

Ģ. Mamis informē, ka pieteikumi nav saņemti un līdz ar to jauni biedri netiks uzņemti.

4. Finansu komisijas atskaite, budžeta pamatnostādnes, budžeta projekts.


J. Lazdāns sagatavojis LOF valdes atskaiti par to, kas noticis šo trīs mēnešu laikā pēc iepriekšējā Kongresa.
Notikusi aktīva sadarbība ar Igaunijas OF, sagatavots un iesniegts projekts, kas vērsts uz orientēšanās sporta attīstību un sadarbību starp abu valstu federācijām. Atbilde par rezultātiem gaidāma gada vidū.
Projekta realizācijas gadījumā iegūsim 10 jaunas kartes. Tiks gatavotas arī skolu kartes.
Būs kopējas Latvijas-Lietuvas sacensības.
J. Lazdāns izsaka pateicību cilvēkiem, kuri piedalījušies projekta sagatavošanā, tie ir Mārtiņš Vimba, Ilze Ārniece, Mārtiņš Līsmanis.
Ir vēl citi plāni projektiem.
Ir gandarījums par ziemas orientieristiem-Nauris Raize pierādīja, ka ir „top” sportists savā vecuma grupā.
Ir uzsāktas pārrunas par ziemas izlases atbalstu nākošajā sezonā.
Notiek darbība pie sponsoru piesaistes, pašlaik lielākie ir LVM, notiek sarunas arī ar citiem gan par izlašu atbalstu, gan LK atbalstu.
Ir vairākas idejas par transportu uz čempionātiem. J. Lazdāns izsaka cerību, ka nonāksim pie kopsaucēja, lai nebūtu tik liela neziņa par nākotni, nebūtu tik ļoti jāuztraucas par valsts finansējuma pieejamību.
Galvenais jautājums-plānveidīga finansu sistēmas izveidošana. Finansu komisija ir izanalizējusi attīstības variantus, par to vairāk informēs Viesturs Tamužs.
Jāsaprot, ka attīstība nav iespējama bez investīcijām, jāstrādā kopā ne tikai valdei un prezidentam, bet visiem.

Viesturs Tamužs sāk ziņojumu ar atgādinājumu, kāpēc tika veidota komisija. Galvenais iemesls- dramatisks LOF finansiālo iespēju kritums.
Budžeta apjoms 2010. gadam ir paredzēts 33 452 LVL, bet decembra sākumā šķita, ka nebūs pat 10 000 LVL.
Izmaiņas pēdējos gados ir tik lielas, ka jāpārskata, kā tālāk dzīvot, vēl nesen šķita, ka varbūt nebūs ne sponsori, ne valsts finansējums.
Iepriekšējā Kongresā nebija pārliecinoša uzstāšanās par finansu jautājumiem, bija daudz jautājumu, radās neizpratne kongresa delegātiem.
Sākuma mērķis bija krīzes scenārija izveide, tad tika izveidotas budžeta plānošanas formas, procedūras, lēmumu projekti utt.
Pieskārāmies arī LOF stratēģijai un mērķiem, mēģinājām pieskaņot iespējas arī tālākiem gadiem.
Komisijas darbības termiņš bija šis Kongress, turpmāk komisijas darbība varētu būt savādāka.
Kopumā notika trīs komisijas sēdes, bijām arī divās valdes sēdēs.
Visiem tas bija ievērojams papildus darbs, Renārs Roze sagatavoja informāciju par to, kas notiek citās federācijās, Renārs arī sarēķināja naudu iemaksu lielumus.
Finansu modeļus, kā ērtāk darboties, sagatavojām ar LOF izpilddirektoru.
Juris Cebulis sagatavoja dokumentus.
Henrijs Freimanis, Jānis Lazdāns sagatavoja vīzijas, kā būtu jāattīstās LOF, arī tautas sportam.
Par kompetenci-finansu komisija centās norobežoties no LOF vadības, tās pienākumiem. Galvenais bija sistēmas izveide, kā plānot, kā strādāt, kā nodrošināt ilgtspēju, kādi faktori vairāk vai mazāk ietekmētu mūsu kopējo dzīvi.
Visas šīs lietas ir, protams, jānobalso, ir arī saņemti priekšlikumi tās uzlabot vai pat mainīt.
Par bilanci- bija liela neskaidrība pagājušā gadā Kongresā. Realitātē LOF nauda bija 4000 LVL, kaut gan kopējie naudas līdzekļi ir daudz lielāki.
Lielākā daļa ir klubu nauda, kas vēsturiski veidojusies no ziedojumiem, ko saņēmuši klubi.
Tā, piemēram, arī OK Mona ir 1000 LVL, kurus OK Mona tērēs, piemēram, Lieldienu balvai, varbūt kādas izlases atbalstam.
Pavisam ir 3 instrumenti- bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins un naudas plūsma.
Izdevumu analīzē, sarēķinājām, ka minimāli vajadzētu 8000 LVL, nevaram nemaksāt IOF, nevaram bez administrācijas, vismaz nedaudz sacensībām.
Bet kopā vajadzētu vismaz 25000 LVL, lai uzturētu pašreizējo līmeni. Iezīmējām 33452 LVL.
Ieņēmumus sadalījām 4 lielās grupās: orientieristu sabiedrība, LOF darbība, ziedojumi, Valsts budžeta finansējums.
Noteikti jābūt bezdeficīta budžetam.
Runājot par naudas plūsmu, varam paņemt aizņēmumu, par laimi, jo ir kontā nauda, ja, protams, zinām, ka būs ieņēmumi.
Galvenais uzsvars, ka jācenšas atbalstīt izlases, kas nodrošinātu izaugsmi.
Protams, vajag sacensību rīkošanai, apdrošināšanai, medaļām, organizatoriskajam darbam, IOF, administrācijas izdevumiem, projektiem.
Radās kādas 20 jaunas idejās, kā LOF varētu palielināt LOF saimnieciskos ieņēmumus.
Ir pārliecība, ka šī sadaļa pletīsies un ļaus būt finansiāli stabiliem.
Pašlaik mums 25% daļa ir valsts finansējumam, ir divi sponsori, Magnēts un LVM.
Vēl varētu būt arī citi, pie kā turpinām strādāt.
Vēl ieņēmumus veido sacensību rīkošanas maksa, biedru nauda, karšu reģistrācijas maksa.
Jāizveido tāda sistēma, lai vismaz tie būtu 8000 LVL, ko mēs paši sagādājam.
Ambiciozi izklausās, ka pašiem vajadzētu nopelnīt 50% no budžeta, pašlaik ir daudz mazāk, bet uz to jāiet, plānojot uz priekšu.
Mums nav jāgaida dāvanas, bet pašiem jācenšas strādāt, lai piesaistītu līdzekļus gan no valsts, gan no sponsoriem.
Par izvērsto budžeta formu.
Pamatā tā būvēta uz naudas plūsmu, ir sākuma atlikums un redzams, kā ienāk nauda, kā iziet un atlikumi pa mēnešiem, lai varētu saprast, kur mēs esam jebkurā brīdī.
Redzam arī, kur plānojam ieņemt un kur izdot.
Sīkāk par ailītēm runājot, piemēram, LOF saimnieciskā darbība, jebkura naudas kustība tiks aplikta ar 10% atskaitījumu LOF labā.
Ailītē citi-% nauda no depozītiem, bet jācer arī uz citu saimniecisko darbību.
Par OS sabiedrības maksājumiem:
Klubu biedru naudas sarēķinātas pēc jaunā nolikuma.
Sacensību rīkošanas maksas- diezgan rupja aplēse, var arī neizpildīties, tie ir aprēķini pēc mūsu priekšlikumiem un pagājušā gada skaitļiem.
Karšu reģistrācijas maksājumi-paredzētas kādas 3 kartes mēnesī.
Jauna iedaļa –tautas sporta pasākumi, maksās par katru dalībnieku 3 santīmus.
To varētu palielināt turpmākajos gados, ja būs iespēja veidot reālu sistēmu pienesumam no LOF.
Izdevumi:
Administratīvie izdevumi- izpilddirektora alga, tā ir minimālā alga, ko maksā LOF, biroja izdevumi-sakaru izdevumi, degviela, kancelejas izdevumi, šeit nav biroja telpu īre, a/m  amortizācija utt.
Vēl izdevumi mājas lapas uzturēšanai, LOF mēdijiem, reģistriem, apbalvošanai.
Vislielākie izdevumi izlasēm.
Nelieli izdevumi sacensību rīkošanai, vēl medaļas, semināri un projekts.
Ierēķinājām arī kreditoru izmaiņas, lai zinātu, cik varam atdot mēnesī.
Gada beigās paliek 19100 LVL.
Tādā veidā mēs varētu būt izdzīvojuši šo gadu bez zaudējumiem.
Lūgums saprast, ka budžets ir sastādīts ļoti rūpīgi izsverot prioritātes, domājot par attīstību.
Daudziem var likties, ka ir nodarīts pāri, tomēr vajadzētu skatīties kompleksi.
Vēl ir sagatavots pārskats par 6 valstīm, mūs ieskaitot.
Ir diezgan lielas atšķirības dažādās valstīs.
Varam salīdzināt budžetus-Somijai, piemēram, 2 500 000 EUR.
Klubu biedru naudas ir līdzīgas, bet mums nav individuālās licences, kuras ir gandrīz visās valstīs.
Sacensību rīkošanas maksas visur ir lielākas nekā mums pašlaik.
Viesturs Tamužs līdz ar to beidz savu prezentāciju.
Juris Cebulis informē, ka Kongresam jāapstiprina dokumenti, lai varētu tos iedzīvināt budžetā.

5. Izmaiņas LOF sacensību noteikumos un LOF nolikumos.

J. Cebulis atgādina, ka budžets ir sagatavots balstoties uz priekšlikumiem par nolikumu izmaiņām, kas bija publicēti LOF mājas lapā, bez tiem nav iespējams šis budžets, tāpēc ir nepieciešams balsot par budžetu un pavadošajiem dokumentiem.
Jurģis Krastiņš uzdod jautājumu, vai LOF vadība var nodefinēt LOF misiju vai mērķi, jo viņš nesaprotot, kāpēc šādi cipari LOF budžetā?
J. Lazdāns atbild, ka budžets ietver visu priekšlikumu kompleksu, kas saistīts ar LK un izlasēm, kā arī mērķi iegūt stabilitāti finanšu jomā, lai paši varam sevi uzturēt.
Viesturs Tamužs atgādina, ka ir sarkanā līniju, kur neko nevar samazināt, lai LOF nepārtrauktu darbību.
J. Lazdāns uzskata, ka mums vajadzētu sasniegt mērķi, lai varētu izlašu sportistiem nosegt personīgos izdevumus, maksimāli atbalstīt finansiāli arī jauniešu treniņciklus-treniņnometnes.
Ģirts Liniņš izsaka pārmetumu, ka LOF nav uz papīra uzrakstītas darbības stratēģijas, kas būtu saskaņota ar klubiem.
Ilmārs Limbēns uzskata, ka zelta fonds ir sacensību organizatori, jautājums, vai ir bijusi diskusija ar visiem sacensību organizatoriem?
J. Cebulis informē, ka līdz šim prezidenta ziņojums Kongresos ir bijis kā LOF stratēģijas izklāsts, bet, protams, valdei var uzdot strādāt pie šī jautājuma sagatavošanas rakstveidā.
Iveta Holcmane jautā, vai nav iespējams veikt elektronisku klubu aptauju par LOF stratēģiju?
Kongress uzdod valdei sagatavot Projektu LOF stratēģijai līdz septembra beigām un balsošana par to varētu notikt nākošajā Kongresā.
Kongresa delegātiem nav iebildumu.
J. Cebulis atkārtoti aicina balsot par piedāvāto principu, ka LOF biedri piekrīt iet šādā virzienā, tātad, uz maksājumu palielināšanu.
Otrs variants ir noprezentēt nolikumus, tad budžetu un tad balsot.
Viesturs Tamužs atgādina, ka uz balsošanu tiek likts šis budžets ar ieņēmumu un izdevumu daļu 33452 LVL.
Klāt tam nāk 3 dokumenti: 1. Nolikums par karšu reģistrācijas maksu, 2. Nolikums  par sacensību rīkošanas maksu un 3. Nolikums par LOF biedru un iestāšanās naudām.
Jurģis Krastiņš uzdod jautājumus: Vai budžets ar 33452 LVL ir izpildāms? Par iespēju griezties IOF par biedru naudas samaksas samazināšanu, kā tas tika lemts iepriekšējā Kongresā? Vai mums jāiekļauj LOF projektu kopējā budžetā?
J.Lazdāns uzskata, ka no projekta labumu iegūs federācija kopumā, karšu zīmētāji, Ziemeļlatvijas klubi, treneri, sacensību rīkotāji. Diemžēl, projekts bija jāsagatavo ļoti steidzami un tāpēc nebija iespēju saskaņot ar visiem LOF biedriem.
Gunārs Ikaunieks -nekad jau visi neiegūst vienādi. LOF jāiesaistās gan projektos, gan jāpalielina finansējums izlasēm.
M. Līsmanis uzdod jautājumu: Kāpēc piešķirta nauda šim projektam, neprasot klubiem atļauju?
J. Knēts uzskata, ka nav saiknes ar klubiem.
O.Zērnis domā, ka nav iespējams visus apzināt un saskaņot, jo bieži jārīkojas ātri, lai cerētu uz rezultātu.
I. Peilāns uzskata, ja valde ir ievēlēta, tad vajadzētu tai uzticēties.
I. Limbēns domā, ka, ja projekts izdosies, tad tas varētu būt pamats karšu fondam.
V. Tamužs- nav labi, ka nav apspriests ar LOF biedriem, tāpēc turpmāk jābūt naudai nākotnes attīstīšanai, kas iepriekš jāparedz budžetā.
Kongress nolemj, ka turpmāk jābūt saskaņojumam ar klubiem par nopietniem projektiem.
V. Tamužs uzskata, ka budžets ir sastādīts reāls un ir izpildāms.
Ģ. Mamis informē, ka nav lūgts IOF samazināt LOF biedru naudu, jo janvāra valdes sēdes laikā jau bijis skaidrs, ka finansiāli šis gads nebūs tik grūts, kā tika prognozēts decembrī. Lūgums samazināt biedru naudu noteikti arī atstātu sekas uz turpmākajām LOF starptautiskajām darbībām, piemērām, vēlmēm organizēt kādu lielākus pasākumus-PČ, EČ utt.
Cebulis atkārtoti piedāvā balsojumu par koncepciju, tas ir, par maksājumu palielināšanu.

Balsojums:
Par        19
Pret        2
Atturas   2

J. Cebulis piedāvā balsot par nolikumu „Par LOF iestāšanās un biedru naudām”.

Jaunās biedru naudas būtu - 120, 80, 25 LVL gadā, atkarībā no līmeņa, kurā atrodas klubs. Palielinājums no 80, 50 un 15 LVL.
Priekšlikums- izņemt LOF biedru sarakstu no nolikuma, vienlaicīgi Kongress uzdod valdei izvērtēt nepieciešamību pārcelt no 2. līmeņa uz 1. līmeni klubu OK Prizma, kurš nav jauniešu klubs, bet kuram ir novērots liels biedru skaita pieaugums šīs ziemas laikā.

Balsojums par nolikumu:

Par         17
Pret         2
Atturas   4

J. Cebulis aicina balsot par sacensību rīkošanas maksu nolikumu.

Ģ. Liniņš uzdod jautājumu, kas ir termins „sacensības”? J. Cebulis atgādina, ka to var izlasīt LOF sacensību noteikumos.
N. Narvaišs jautā, vai nolikums attiecas arī uz ne LOF biedriem? Atbilde-jā, attiecas.
I. Holcmane jautā, kā varēs kontrolēt samaksu?
I. Laure uzskata, ka tā nav problēma, jo gandrīz visu tautas sacensību rezultāti ir atrodami internetā.
Ģ. Liniņš informē par OK Viga viedokli par stafešu dalības maksām un iespējām apvienot grupas.
V. Tamužs atgādina, ka paredzētais cenas pieaugums ir, apmēram, 16 santīmi cilvēkam par vienām sacensībām.
Ģ. Liniņš -ir grupas, kurās ir ļoti mazs komandu skaits, rodas situācija, ka tās vairs nav sacensības, izņēmums ir LČ.
Vajadzētu apvienot grupas, lai būtu ievērots sportiskais princips.
J. Cebulis atgādina, ka lai to izdarītu, tad jāmaina arī sacensību noteikumi, kas aizliedz apvienot grupas, kā arī grupu veidošanās principi, līdz ar to OK Vigas priekšlikums ir daudz rūpīgāk jāsagatavo.
I.Holcmane piedāvā, ka varbūt var atdalīt LČ no LK, kā arī uzskata, ka nedrīkst apvienot grupas 14 un 16.
P. Pirtnieks apšauba, vai vajadzētu šodien mainīt sacensību noteikumus.
Arī G. Ikaunieks atzīst, ka ir sarežģīti apvienot 14 un 16 grupas.
V. Tamužs piedāvā, ka valdei vajadzētu izveidot visu ieinteresēto cilvēku komisiju, kura sagatavo dokumentus uz nākošo kongresu.
I Holcmane-runājot par senioriem, nolikumā varētu rakstīt, ka neapbalvo, ja ir maz dalībnieku.
Priekšlikums-izveidot darba grupu, OK Vigu iesaistot, kas izstrādās priekšlikumus grupu skaita izmaiņām.

Balsojums:

Par       19
Pret       2
Atturas  2

Oskars Zērnis ir neapmierināts, ka tika nostādīts fakta priekšā, ka cenas jāpalielina. Ir neiespējami iztikt ar dalības maksām vien, sevišķi jau vienas dienas sacensībām.
Ģirts Liniņs jautā, vai ir korekti izmainīt pirms sacensībām rīkošanas maksas?
Ilmārs Limbēns jautā, vai var kāds sacensību rīkotājs parādīt sacensību rīkošanas budžetu? Tāds nav redzēts, līdz ar to gribētos skaidrību.
J. Krastiņš saka, ka varētu iedot šādu atskaiti, bet viss ir pa 0. Ja nebūtu sponsoru, nebūtu balvas, jaunas kartes.
I. Peilāns saka, ka vajag vismaz 600-700 dalībnieku, lai sacensības atmaksātos.
Ja ir atbalstītāji, tad ir iespējams gūt arī peļņu.
V. Tamužs domā, ka sacensības organizē, vairāk vai mazāk, bet tomēr uzņēmēji. Ir jau iespēja iet pilnīgi komerciālajā virzienā un sākt sacensību izsoli, ja kāds nevēlas tās organizēt.
J Lazdāns jautā, varbūt prasīt to cenu, kura tiešām ir jāmaksā?
V. Dandenam ir priekšlikums likvidēt bērniem piemaksu un 3 santīmu maksu pārējām sacensībām.
Kongress uzskata, ka vajag precizēt samaksas kārtību par seriāliem, ka par katru dienu ir jāmaksā 3 santīmi par dalībnieku, ka maksā par tām grupām, kurās ir dalības maksa.

Balsojums:

Par         22
Pret         0
Atturas    0

OK Vigas priekšlikums par dalības maksām stafetēm –atstāt kā bija līdz šim.

Balsojums:

Par          8
Pret         8
Atturas   7

Priekšlikums netiek pieņemts.

OK Saldus priekšlikums. Daudzdienu sacensību rīkošanas maksa ir 40 un 20 santīmi par dalībnieku, par katru dienu.

Balsojums:

Par        14
Pret         6
Atturas   3

Priekšlikums pieņemts.

Jābalso par nolikumu kopumā.

Balsojums:

Par         15
Pret         6
Atturas   2

J. Cebulis aicina balsot par karšu reģistrācijas maksas nolikumu.

P. Pirtnieks gribētu maksāt tikai par kartēm, kurās būs LK vai LČ.
J. Krastiņš vaicā, ko iegūs? Vai neiznīcinās iegūto?
J. Cebulis atzīst, ka jārisina jautājums par karšu kvalitāti.
A. Zariņš domā, ka zaļš nolikums, kur nav redzams, kur nauda paliks? Samaksai vajadzētu būt pirms reģistrācijas.
J. Cebulis informē, ka nolikuma detaļas labot var valde, ja Kongress to pieņem.
Taku komisijas priekšlikums-atbrīvot taku kartes no reģistrācijas maksas
G. Ikaunieks –piedāvā 1 LVL par taku un skolu karšu reģistrāciju.
I. Ārniece jautā, vai paredzētā karšu reģistrācija paredzēs arī noteiktas kvalitātes prasību uzturēšanu reģistra kartēm, lai tiktu celta orientēšanās karšu kvalitātes „latiņa”.
J. Cebulis atbild apstiprinoši.
J. Lazdāns ierosina atbrīvot taku kartes. Balsojums būs par to, ka maksa neattiecas uz taku un skolu kartēm, kuras paredzētas OS izglītības mērķiem.

Balsojums:

Par         22
Pret         0
Atturas    1

Balsojums par nolikumu kopumā:

Par          20
Pret          0
Atturas     2

Kongress uzdod valdei izstrādāt karšu reģistrācijas nolikumu līdz nākošajai LOF valdes sēdei/ aprīlī/.

6. LOF 2010. gada budžeta apstiprināšana.

V. Tamužs informē, ka vienīgi OK Saldus priekšlikums varētu nopietni ietekmēt budžeta ieņēmumu daļu, iespējams, par  kādiem 500-1500 LVL, bet precīzu ciparu ir grūti uzreiz pateikt.
Valdei jābūt iespējai samazināt kādu izdevumu posteni, lai sabalansētu budžetu, ja neizdodas ieņemt tik, cik plānots.
J. Krastiņš ierosina izdevumus samazināt no administrācijas izdevumiem/biroja izdevumiem/.
V. Tamuža  piedāvājums vajadzības gadījumā samazināt izlašu finansējumu.

Balsojums par iespējamu samazinājumu izlašu vajadzībām:

Par           18
Pret           0
Atturas      4

7. Revīzijas komisijas ziņojums.

Ilze Laure sniedz revīzijas komisijas ziņojumu.
Nav saņemtas sūdzības, iesniegumi, pieprasījumi.
Ir veikta revīzija finansu dokumentos.
Dokumenti ir sakārtoti, visas finansiālās darbības ir veiktas atbilstoši LOF mērķiem un uzdevumiem.
Kongresam jāapstiprina revīzijas komisijas ziņojums:

Par      23
Pret      0
Atturas 0

8. Izmaiņas LOF Statūtos.

Ģ. Mamis informē, ka LOF valde piedāvā veikt šādas izmaiņas LOF Statūtos:

Punktā 1.3. LOF finansu gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

Iepriekšējā redakcijā: 1.3. LOF finansu gads sākas 1. novembrī un beidzas 31. oktobrī.

Punktā 4.3.1. LOF pastāvīgā vadības institūcija- izpildinstitūcija ir LOF Valde. LOF Prezidents un LOF Viceprezidents ir LOF Valdes locekļi. LOF Valdē var būt arī citi locekļi un to skaitu nosaka LOF Kongress. LOF Prezidents ir LOF Valdes priekšsēdētājs. LOF Viceprezidents un pārējie Valdes locekļi var būt LOF Komisiju priekšsēdētāji. LOF Prezidents, LOF Viceprezidents un vēl viens Kongresa pilnvarots Valdes loceklis pārstāv LOF atsevišķi, pārējie Valdes locekļi pārstāv LOF kopīgi.

Iepriekšējā redakcijā: 4.3.1. LOF pastāvīgā vadības institūcija- izpildinstitūcija ir LOF Valde. LOF Prezidents un LOF Viceprezidents ir LOF Valdes locekļi. LOF Valdē var būt arī citi locekļi, to kopējam skaitam jābūt nepāra un to skaitu nosaka LOF Kongress. LOF Prezidents ir LOF Valdes priekšsēdētājs. LOF Viceprezidents un pārējie Valdes locekļi var būt LOF Komisiju priekšsēdētāji. LOF Prezidents, LOF Viceprezidents un vēl viens Kongresa pilnvarots Valdes loceklis pārstāv LOF atsevišķi, pārējie Valdes locekļi pārstāv LOF kopīgi.

Balsojums:

Par        22
Pret        0
Atturas   1

Labojumi LOF Statūtos tiek pieņemti.

J. Krastiņš aicina atgriezties pie LOF statūtu labojumiem un paredzēt izmaiņas LOF pārstāvniecības kārtībā. Pēc diskusijām ar pārējiem Kongresa dalībniekiem, J. Krastiņš savus ierosinājumus atsauc.

9.Citi.

•    Z. Dambes vēstule

Cebulis informē Kongresu par šīs vēstules saturu un priekšvēsturi.
LOF Kongress uzdod valdei uzaicināt Ingu Dambi uz LOF valdes sēdi, lai izskaidrotu savu pozīciju un radušos situāciju.
Balsojums:

Par          19
Pret          0
Atturas    0

•    Edgars Sparāns informē par iespēju drukāt kartes digitālā drukā.

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2010. gada ārkārtas Kongresu par slēgtu.

Kongresa sekretārs                                                                 Ģirts Mamis

Protokola lieciniece                                                                Ilze Ārniece

Protokola liecinieks                                                              Ilmārs Limbēns

Kongresa vadītājs                                                                    Juris Cebulis    


atpakaļ

0,035713195800781