Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2006/10

2006. gada 9. oktobrī
Rīgā

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Jānis Krūmiņš, Gunārs Ikaunieks, Māris Blodons, Ģirts Mamis/ izpilddirektors/.

LOF klubu pārstāvji: Henrijs Freimanis, Renārs Roze, Gatis Berķis


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. LOF 2006. gada Kongress.
 3. Sacensību kalendārais plāns 2007.
 4. EOC 2008.
 5. Latvijas izlases. Plāni un finansējums. 
 6. Citi.


Par 1. jautājumu:

Valdes sēde sākas ar LOF izpilddirektora atskaiti par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Sagatavotas tāmes un iesniegtas Rīgas domē atbalsta saņemšanai LOF jauniešu- junioru klubiem, kā arī iesniegtas atskaites par šo naudu izlietojumu.
 • Sagatavotas vēstules un tāmes 2007. gada Eiropas čempionāta rogainingā atbalstam no pašvaldībām.
 • Nosūtīti pieteikumi WRE sacensību rīkošanai Latvijā 2007. gadā. Pieteicām Kurzemes pavasari, Kāpas 3-dienas un Baltas kausus.
 • Iesniegtas tāmes un pieteikumi LSFP par nepieciešamo finansējumu starptautisku sacensību sarīkošanai 2007. gadā Latvijā.
 • Sagatavotas vēstules pašvaldībām par nākošā gada Latvijas čempionātu sarīkošanu un vēlamo atbalstu.
 • Iesniegta ikmēneša atskaite VID.


Par 2. jautājumu:

   LOF izpilddirektors ir sagatavojis Kongresa darba kārtības projektu un pārstāvniecības normas.
   LOF valde nolemj mainīt LOF Kongresa datumu. Tas notiks 9. decembrī Rīgā.
   LOF izpilddirektors piedāvā LOF valdei izvērtēt vajadzību rīkot Konferenci pirms Kongresa. Tiek izskatīti iespējamie jautājumi, kurus varētu piedāvāt Konferences darba kārtībai. LOF valde nolemj, ka jautājumu nav tik daudz, lai tos nevarētu apspriest un izskatīt Kongresa laikā. Līdz ar to tiek nolemts nerīkot Konferenci un aicināt visus LOF biedrus piedāvāt priekšlikumus par jautājumiem, kuri būtu izskatāmi LOF Kongresa laikā un iekļaujami darba kārtībā.
   Valde nolemj publicēt LOF Kongresa darba kārtības projektu un LOF biedru pārstāvniecības normas.


Par 3. jautājumu:

   Ir saskaņoti Baltijas čempionāta rīkošanas datumi ar Lietuvas un Igaunijas federācijām. Čempionāts notiks 26. un 27. maijā. Ir nosūtīti pieteikumi WRE sacensību rīkošanai Latvijā, līdz ar to šie datumi jau ir nemaināmi.
   Tā kā Latvijas pienākums ir rīkot Baltijas valstu Junioru kausu, tad tiek nolemts to sarīkot 2007. gada 29.-30. septembrī. Latvijas pienākums ir rīkot arī jauniešu sacensības Latvija-Lietuva-Igaunija. Gatim Berķim tiek uzticēti pienākumi apzināt šo valstu federāciju viedokli par iespējām apvienot abas minētās sacensības.
   Ņemot vērā Induļa Peilāna aizņemtību, valde lūdz Renāru Rozi uzņemties 2007. gada sacensību kalendāra izveidošanu un saskaņošanu ar rīkotājiem.


Par 4. jautājumu:

   Ir sākusi darboties EuOC un EuTOC 2008 mājas lapa, kura papildināta ar logo.
   Saites uz EuOC 2008 mājas lapu ir gan IOF , gan LOF mājas lapās.
   Sagatavots EuOC 1. biļetens, to apstiprinājis arī IOF inspektors Rimas Jovaisas, kā arī IOF, informācija par biļetenu izsūtīta visām federācijām.
   Sagatavots EuTOC 1. biļetens, to apstiprinājis IOF inspektors Knuts Ovesens, IOF un informācija par to izsūtīta visām federācijām.
   Biļeteni tuvākajā laikā tiks izsūtīti arī pa pastu.
   Sagatavots EuOC sacensību plāns un budžets, kurš saskaņots ar IOF inspektoru un nosūtīts IOF.
   Notikusi tikšanās ar Latvijas Paralimpiskās Komitejas prezidentu Valdi Nagobadu par atbalstu EuTOC rīkošanās.
   Iessniegtas tāmes un vēstules Nacionālajai Sporta Padomei par nepieciešamo atbalstu EuTOC sarīkošanai. 12. oktobrī notiks Nacionālās Sporta Padomes sēde, kurā P. Apinim jāziņo par šo jautājumu. Sēdes dienās kārtībā ir iekļauts vēl viens jautājums, par kuru ziņos LOF prezidents. Tas saistīts ar valsts budžeta finansējumu federācijām.


Par 5. jautājumu:

   LOF izpilddirektors aicina Izlašu komisiju sākt gatavot izlašu veidošanas nosacījumus 2007. gadam. Būtu vēlams tos saskaņot ar federācijas finansu iespējām.
   Galvenās problēmas- PČ junioriem, pieaugušo izlases finansējums, Baltijas valstu Junioru kausa sarīkošana 2007. gadā Latvijā.
   Sakarā ar to, ka vislielākās izmaksas 2007. gadam sagaidāmas Pasaules junioru čempionātā, tad valde aicina turpināt Gatim Berķim izskatīt visas iespējas, kā organizēt dalību šajā pasākumā. Gatis Berķis ziņo jau par padarīto, par iespējamajiem aizlidošanas variantiem, cenām, treniņnometnes izmaksām utt.
   Tuvākajā laikā tiks apzināti visi izlases kandidāti, lai informētu viņus par izmaksām un apzinātu viņu iespējas pašiem piesaistīt kādu daļu no finansējuma.


Par 6. jautājumu:

1. Ziņojums par Latvijas Stafešu kausu.

   Renārs Roze ir sagatavojis informāciju valdei par 2006. gada Stafešu kausu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu startējušo komandu skaits ir audzis. Renārs Roze lūdz valdi izskatīt jautājumu par uzvarētāju apbalvošanu. Tiek apspriesti vairāki iespējamie varianti.
   LOF valde ir pārliecināta, ka jāturpina un jāuzlabo Stafešu kausa pasākumu rīkošana 2007. gadā. Vajadzētu izskatīt jautājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem tajos Stafešu kausa posmos, kuros bija pieteiktas maz komandas.

2. LOF valde ir saņēmusi sekojošu treneres Z. Dambes iesniegumu:

   Sakarā ar to, ka ziemas PČ veterāniem L. Klaužai rezultāts tika ieskaitīts bez splitiem, lūdzu dot valdes locekļa I. Peilāna, kurš bija šo maču organizators, skaidrojumu sekojošos jautājumos, publiskojot visu sēdes protokolā: 1. Kāds IOF noteikumu punkts tika pielietots. 2. Ja rezultātu ieskaitīja Komisija, tad nosauciet valsti un uzvārdus, kuri pieņēma šo lēmumu un kāds ir viņu statuss o-sportā. 3. Kādi pierādījumi tika iesniegti, lai apgalvotu, ka distance ir veikta un uz kādu IOF noteikumu punktu bija pieņemts lēmums un kas iesniedza protestu par rezultāta diskvalifikācijas faktu. 4. Lūdzu paust Valdes attieksmi pret šo gadījumu-pareizs-nepareizs formā. Vai to turpmāk drīkstēs praktizēt visa veida mačos Latvijā?
   Tā kā LOF izpilddirektors Ģirts Mamis bija šo sacensību sekretārs, tad viņš sniedz komentāru par šo gadījumu:
Pēc WMOC sacensību rezultātiem L. Klauža tika noņemta, tad sekoja sūdzība, kuru sacensību rīkotāji/ direktors I. Peilāns/ noraidīja.
Tad tika iesniegts protests, kuru izskatīja sacensību Žūrija.
Žūriju vadīja IOF ziemas OS komisijas vadītājs Kare Kirkevik no Norvēģijas. Žūrija pieņēma lēmumu apmierināt protestu un reabilitēt sportisti.
Jāatzīmē, ka Kare Kirkevik ir visaugstākā IOF amatpersona ziemas orientēšanās sportā.
Pēc sacensību noteikumiem Žūrijas lēmums vairs nav apstrīdams un līdz ar to arī LOF valdei būtu nekorekti komentēt to vai paust kādu viedokli, kas atšķirtos no pieņemtā lēmuma.

3. Sakarā ar diskusiju par nosaukumu „o-nodoklis”, J. Cebulis ir sagatavojis projektu Nolikumam par LČ un LOF sacensību rīkošanas maksu un piedāvā LOF Kongresā to izskatīt.

4. Latvijas čempionāta nakts orientēšanās Nolikuma apstiprināšana. Juris Knēts, kā sacensību rīkotājs, prezentē nolikumu. Valde apstiprina LČ nolikumu.


5. Renārs Roze informē valdi, ka LOF izpilddirektors nav gatavs sagatavot revīzijai LOF Gada pārskatu par 2006. gadu līdz LOF Kongresam. Līdz ar to rodas jautājums, ko Revīzijas komisijai ziņot Kongresā. LOF izpilddirektors apstiprina, ka var sagatavot tikai skaitļus, kas informē par LOF budžeta izpildi, apjomu utt. Revīzijai Gada pārskats tiks iesniegts decembra beigās vai janvāra sākumā.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 2006. gada 13. novembrī.


Protokolēja Ģirts Mamis.
 


atpakaļ

0.037807941436768