Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/2

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2020/2

2020. gada 19. februārī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Aigars Vārna, Jānis Lazdāns, Juris Cebulis, Aigars Kokins, Ainārs Lupiķis

LOF klubu pārstāvji: Sandra Ozoliņa

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
  2. Par orientēšanās filmu konkursu (Sandra Ozoliņa)
  3. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ildze Straume

Par 2. jautājumu:

Apstiprināt nolikumu par filmu konkursu “Zelta dublis”. Iecelt Sandru Ozoliņu par projekta vadītāju. Publicēt nolikumu lof.lv. Balli 2020 rīko Briksnis, tā notiek 5.10.2020

Par 3. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

3.1. Par LOF revīzijas komisijas ziņojumu

LOF valde izskatīja Revīzijas komisijas ieteikumus valdei.

Ņemot vērā daudzus, ar grāmatvedības uzskaiti saistītos jautājumus, Aigars Kokins sniegs atbalstu ieteikumu atrisināšanai. Šis jautājums tiks turpināts risināt. Termiņš līdz nākamajai valdes sēdei.

3.2. Pasaules kauss

Atcelts sniega trūkuma dēļ.. Uzdot I. Straumei un G. Ikauniekam savilkt finanšu rezultātus.

3.3. LVM Projekti

D.Dubrovskis informē par situāciju ar LVM projektiem.

Tiek sagatavots sadarbības līgums 2020. gadam.

3.4. Par karšu zīmētāju semināru

Ir izsludināts 22.02. Pieteikušies vairāk kā 30 dalībnieki.

Par 4. jautājumu:

Vides komisija.

Pilnvarot Dagni Dubrovski pārstāvēt LOF GNP dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības padomē

Ierosināt kongresam atbalstīt LOF dalību Starpnozaru koalīcijā Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai, deleģēt Dagni Dubrovski pārstāvēt LOF koalīcijā. (atbildīgais Ģirts Mamis, iekļaut kongresa darba kārtībā)

Par 5. jautājumu:

5.1 LČ un LK jautājumi

Plānot laicīgāku LČ un LK kalendāru, lai varētu savlaicīgi noteikt embargo teritorijas, lai izvairītos no seriālu norises plānotajās vietās.

Uzdot Matīsam Ratniekam izsludināt iespēju pieteikties uz LČ2021 un LK2021 un apkopot priekšlikumus līdz 1. maijam.

Uzdot tehniskajai komisijai pārskatīt noteikumus attiecībā uz embargo un LK organizēšanu un, ja nepieciešams, kongresā piedāvāt izmaiņas (attiecībā uz embargo ilgumu u.c )

Valde nolemj veikt izmaiņas apbalvojamo vietu skaitam kopvērtējumā LK sprintā jauniešu grupām: grupās MW12, MW14, MW16, MW18 apbalvot 1-3. vietu. Valde nolemj, ka Sprinta kausam kopvērtējuma apbalvošana notiks sacensību Kāpa laikā, nevis ballē.

5.2 Valde izskata jautājumu par embargo pārkāpumu attiecībā Ziemeļu divdienām.

Juris Cebulis izskaidro dažādus tehniskajā komisijā apspriestus situācijas risināšanas variantus.

Sakarā ar to, ka embargo tika izsludināts tikai 2 dienas pirms seriāla un netika veikta pietiekami visaptveroša informācijas izplatīšana par embargo esamību, tika nolemts, ka piedalīšanās seriālā nav uzskatāma par embargo pārkāpumu.

OK Kāpa informē, ka Ziemeļu divdienās tiek izmantota cita autora karte.

Lai maksimāli samazinātu priekšrocības, kas varētu rasties tiem, kas piedalījās seriālā, valde uzdod OK Kāpa Ziemeļu divdienās (kur vienā no dienām apvidi pārklājas ar seriālā skrieto), nodrošināt, ka punktu izvietojums un veicamie posmi ir atšķirīgi no seriāla.

5.3 Valde izskata OK Ozons prasību par atkāpēm no noteikumos minētā 1:15000 mēroga garajā distancē (vairākām grupām aizvietojot to ar 1:10000) LK posmā Ozona čempionāts. Atkāpes ir nepieciešamas apvidus detalizācijas dēļ.

Valde nolemj atļaut mēroga maiņu uz 1:10000 Ozona čempionātā, ja to prasa apvidus detalizācija.

5.4 Valde izskata Eiropas rogaininga čempionāta 2020 sadarbības principus ar OK Silva un pilnvaro Ildzi Straumi sagatavot un noslēgt līgumu ar OK Silva.

5.5 Valde izskata izlašu budžetu 2020 un sagatavo priekšlikumu kongresam

5.6 Valde nolemj izsludināt Klubu kausu 2020. Klubi sacentīsies 3 grupās:, Lielie klubi, Vidējie klubi, Mazie klubi. Tiek apstiprināts nolikums. Uzdots publicēt lof.lv. Atbildīgais Aigars Vārna.

5.7 Valde nolemj izsludināt jaunas nominācijas: “Aktīvākais orientierists 2020” un “Apceļo dzimto zemi jeb dažādu seriālu kolekcionārs”. (nosaukumi var mainīties). Nolikumu pēc tehnisko iespēju saskaņošanas ar LOF datubāzes administratoru apstiprināt elektroniski un publicēt lof.lv. Atbildīgais Ildze Straume

5.8 LOF Kongress. Apstiprināt dienaskārtību. Uzdot Ģirtam Mamim publicēt dienaskārtību un izsūtīt informāciju klubiem.

5.9 Ir apstiprināts ERASMUS projekts par Taku orientēšanās labās prakses apkopošanu, kurā arī LOF ir iesaistīts kā partneris(vadošais partneris Itālija). Pirmajā kick-off sapulcē piedalās Matīss Ratnieks un Ilze Lapiņa. Uzdot Matīsam Ratniekam sagatavot valdei pārskatu par projektu un LOF iesaisti.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 11. martā

Protokolēja Ildze Straume.


atpakaļ

0,042542934417725