Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/9

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2019/9

2019. gada 16. oktobrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Dagnis Dubrovskis, Ildze Straume, Ilze Lapiņa, Aigars Vārna, Gunārs Ikaunieks, Ainārs Lupiķis, Jānis Lazdāns, Aigars Kokins, Juris Cebulis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

LOF klubu pārstāvji: Baiba Smila, Normunds Bērziņš

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (D.Dubrovskis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (D.Dubrovskis).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Dagnis Dubrovskis, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

2.1. Par LOF revīzijas komisijas ziņojumu

LOF valde izskatīja Revīzijas komisijas ieteikumus valdei.

Ņemot vērā daudzus, ar grāmatvedības uzskaiti saistītos jautājumus, Aigars Kokins sniegs atbalstu ieteikumu atrisināšanai. Šis jautājums tiks turpināts risināt. Termiņš līdz nākamajai valdes sēdei.

2.2. Par junioru izlases treneri

Ir problēmas ar Junioru izlases treneri.

Ir ierosinājums sarīkot kopēju jauniešu, junioru treneru tikšanos, lai apspriestu nākotnes perspektīvas. Tiks sagatavots tikšanās plāns. Atbildīgais A.Lupiķis.

3. novembrī notiks treneru sanāksme, kurā tiks risināts šis jautājums.

B.Smila uzskata, ka treneriem ir jāatrod finansējums, lai būtu reāli atrast izlases treneri.

2.3. Pasaules kauss

Pasaules kauss orientēšanās ar slēpēm risināsies vienlaicīgi ar Pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionātiem no 2020. gada 3. līdz 10. februārim Madonā. Programmā paredzētas sacensības sprintā, vidējā, garajā distancē un stafetēs.

Atbildīgais G. Ikaunieks.

G.Ikaunieks informē par PK gatavošanu. Notiek darbi mežā, tiek tīrītas trases. Ir sagatavots 2. biļetens, kurš ir publicēts. Notiek sarunas ar televīziju.

2.4. LVM Projekti

D.Dubrovskis informē par situāciju ar LVM projektiem.

Projekts par karšu zīmēšanu-tiek slēgti līgumi ar klubiem.

Tiek gatavots jauns projekts-Orientējies Latvijā.

2.5. Par karšu zīmētāju semināru

J.Lazdāns ierosinājis, ka būtu vēlams sagatavot karšu zīmētāju semināru.

Šis jautājums jāturpina attīstīt, piesaistot karšu zīmētājus.

Galvenie jautājumi, kas būtu jāizskata šādā seminārā ir:

-Lidar datu apstrāde

-apzīmējumu interpretēšana

-datu pāreja uz ISOM-2017

Semināru vajadzētu rīkot Rīgā novembrī.

2.6. Par LOF sabiedriskajām attiecībām

LOF valde apspriež jautājumu par iespējām uzlabot darbu ar sabiedriskajām attiecībām. Atbildīgais J.Lazdāns.

J.Lazdāns sagatavojis priekšlikumus par atbildībām, kas būtu jāuzņemas sabiedrisko attiecību speciālistam.

LOF valde lemj, kādā veidā piesaistīt sabiedrisko attiecību speciālistus, kā nodrošināt finansējumu.

Uz nākamo valdes sēdi J.Lazdāns sagatavos atskaiti par rezultātiem.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors iesniedzis informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas 3 atskaites LSFP par projektiem un Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
 2. Sagatavotas atskaites pašvaldībām par Vislatvijas Onakti.
 3. Sagatavotas 2 atskaites Ventspils domei par projektiem.

Par 4. jautājumu:

Ilze Lapiņa un Guntars Mankus iesnieguši LOF valdē Iebildumus par LČ Taku-O stafetē apbalvošanas procesu.

LOF valde sagatavos lēmumu (skat. lēmumu) , kas balstīts uz LOF sacensību Noteikumiem un citiem LOF dokumentiem.

Dagnis Dubrovskis IZM darba grupas sēdē guvis ierosmi valdes sēdē apspriest šādas aktivitātes:

 1. Pārskatāmas tabulas izveide par sportistu sasniegumiem pa gadiem (PČ, EČ u.t.t.)
 2. Treneru reitinga izveide un Treneru kausa izveide ( audzēkņu rezultāti sezonas griezumā, atbilstoši sacensību reitingiem u.c. kritērijiem)
 3. Pārskatīta un atjaunota Informācija mājaslapā par treniņu grupām un treneriem.
 4. Augsta sasnieguma sportistu kalves sistēmas izveide.

LOF valde, piedaloties Baibai Smilai, apspriež iespējas šos jautājumus reāli ieviest LOF.

LOF Valde aicina treneriem apspriest šos priekšlikumus un informēt par to valdi līdz nākamajai valdes sēdei. Atbildīgais A.Lupiķis.

Bērziņš informē par situāciju ar LK projektu nākamajam gadam.

Problēma ir ar Rīgas kausiem un Ziemeļu divdienām, kuru vēlamie datumi sakrīt.

LOF valde aicina šo sacensību organizatorus savstarpēji vienoties. Ja vienošanās netiks panākta, LOF valde pieņems lēmumu vadoties no Tehniskās komisijas vērtējuma par iepriekšējā gada sacensību kvalitāti.

LOF valde apstiprina sagatavoto sacensību kalendāru 2020. gadam. LK statuss sacensībām tiks piešķirts pēc Tehniskās komisijas ziņojuma saņemšanas.

LOF valde aicina pieteikties Sprinta kausa rīkotājus.

A.Lupiķis aicina veikt izmaiņas LK vērtējumā: 2 un 3 dienu sacensībās vērtēt LK ieskaitē katru dienu atsevišķi, attiecīgi palielinot ieskaites kārtu skaitu. Valde atbalsta priekšlikumu un aicina to iestrādāt LK 2020.gada nolikumā.

Par 5. jautājumu:

LOF valde aicina pieteikties LOF balles organizatoru.

Ildze Straume uzņemas atbildību par telpu sameklēšanu Rīgas apkārtnē.

Balle notiks 7. decembrī.

A.Vārna uzņemas atbildību par jauniešu sezonas noslēguma pasākuma rīkošanu.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 20. novembrī

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,061929941177368