Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/5

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/5

2017. gada 18. aprīlī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Juris Cebulis, Edgars Sparāns, Matīss Ratnieks, Ildze Straume

LOF klubu pārstāvji:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāti, PK.
  6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku.

LOF valde nolemj sagatavot un slēgt līgumus arī ar junioru un jauniešu izlašu treneriem.

Šie jautājumi tiks risināti, kad LOF valdei izdosies atrast atbildīgo par izlašu darbu, kuram var uzticēt šos pienākumus.

Ņemot vērā, ka ir problēmas ar Pasaules spēļu dalības nodrošināšanu no treneru puses, LOF valde nolemj izskatīt jautājumu par nepieciešamību pieņemt darbā izlašu menedžeri. Notiks sarunas ar izlašu treneriem.

Lazdāns informē, ka notiek līguma sagatavošana ar izlašu tērpu piegādātāju. Ir jau pirmie pasūtījumi. Pirmie tērpi tiks piegādāti PČ skolēniem dalībniekiem.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Iesniegtas LOF valdes izmaiņas Uzņēmumu Reģistrā.
  2. Iesniegtas atskaites un finansu pieprasījumi LSFP.
  3. Iesniegtas atskaites Rīgas domē par Latvijas Skolu kausu.

Par 4. jautājumu:

LOF valde nolemj ievēlēt LOF komisiju vadītājus, kā arī nolemt, kurš valdes loceklis būs atbildīgs par sadarbību ar attiecīgo komisiju.

Atbildīgajiem LOF valdes locekļiem līdz nākamajai valdes sēdei jānoorganizē sadarbība un attiecīgās komisijas izveidošana.

Komisijas tiks apstiprinātas nākamajās valdes sēdēs.

LOF valde saņēmusi šādu iesniegumu:

Ar šo vēlos Jūs informēt, ka LOF Latvijas Skolu orientēšanās kausa Lucavsalas posmā piedāvātā spēle “Rīga” ir autortiesību objekts (ar autortiesībām aizsargāti spēles noteikumi , tai skaitā, spēles laukuma veidošanas princips) . Nesaskaņojot tās izspēli ar spēles autoriem vai viņu pilnvaroto personu, Jūs pārkāpjat Latvijas Republikas Autortiesību likumu . Spēles organizēšana ir pieļaujama pēc licences līguma noslēgšanas ar autoru pilnvaroto personu. Pielikumā - licences līgums par spēles organizēšanu Jūsu organizētajos Latvijas skolu orientēšanās kausa pasākumos, paredzot autoratlīdzības apmēru 0,1 eur par katru pasākuma dalībnieku. Ņemot vērā Latvijas Skolu orientēšanās kausa sacensību intensitāti, lūdzam parakstīt līgumu nekavējoties. Informējam, ja licences līgums netiks parakstīts vai netiks panākta cita vienošanās līdz šā gada 3. martam, vērsīsimies tiesā par aizlieguma uzlikšanu un kompensācijas saņemšanu. Atgādinām, ka LOF jau atkārtoti nav veicis iepriekšēju saskaņošanu ar autoriem par spēles organizēšanu savos pasākumos.Šī vēstule, kopā ar pielikumā esošo Licences līgumu ir izsūtīta gan pa e-pastu, gan ar ierakstītu vēstuli uz LOF juridisko adresi. Evita Freimane. Andra Bambja un Zigfrīda Freimaņa pilnvarotā persona.

Freimane tika uzaicināta ierasties LOF valdes sēdē, bet tika saņemts atteikums laika trūkuma dēļ.

LOF valde uzaicina E. Freimani ierasties uz nākamo valdes sēdi16. maijā 18:00, lai saņemtu skaidrojumu par radušos problēmu.

Saņemts iesniegums no Jelgavas OK Alnis par problēmām saskaņot sacensības ar vietējiem medniekiem. Šī problēma ir ne pirmo gadu. LOF valde aicina D. Dubrovski palīdzēt šī jautājuma risināšanā.

LOF valde lūdz takuO komisijai sagatavot tāmi takuO sacensībām Liepājā, lai varētu iekļaut pasākumu LČ budžetā.

LOF valdes saņēmusi iebildumu no U. Alkšņa par nepareiza mēroga kartes izsniegšanu Ziemeļu divdienu otrajā dienā ar aicinājumu neskaitīt LK otro dienu V70 grupai. LOF valde aicina sacensību inspektoram sagatavot ziņojumu par Ziemeļu divdienām ar skaidrojumu par minēto problēmu.

I.Čākure atsūtījusi dokumentus iesniegšanai IZM, kurus jāapstiprina LOF valdei. LOF valde apstiprina dokumentus, lai varētu iesniegt IZM.

20. aprīlī LSFP notiks tikšanās par Pasaules spēlēm. No LOF vienīgā pārstāve ir Inga Dambe. Matīss Ratnieks piedalīsies sanāksmē, lai saskaņotu LSFP un LOF iespējas un vajadzības dalībai Pasaules spēlēs.

Tehniskā komisija iesūtījusi apstiprināšanai Žūrijas un Inspektoru sarakstus 2017. gadam. LOF valde apstiprina sarakstus.

Par 5. jautājumu:

Ilze Lapiņa informē, ka PČ rogainingā jau pieteikušies 888 dalībnieki, limits ir 1000. Pieteikšanās turpinās. Visi PČ sagatavošanas darbi notiek atbilstoši plānotajam.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 16. maijā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.040952920913696