Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2013/5

2013. gada 22. maijā, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis, Viesturs Tamužs, Mārtiņš Vimba, Indulis Peilāns, Inguna Valdmane, Inguna Čākure, Jānis Tamužs

LOF klubu pārstāvji: Juris Cebulis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (P.Apinis)
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs)
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis)
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi)
 5. Tehniskās komisijas un karšu komisijas vīzijas un darba mērķu prezentācija (I.Peilāns, J.Cebulis)
 6. Skolu sporta komisijas vīzijas un darba mērķu prezentācija (I.Čākure)
 7. Sabiedrisko attiecību komisijas vīzijas un darba mērķu prezentācija (J.Tamužs)
 8. Finanšu komisijas priekšlikumi LOF saimnieciskās darbības organizēšanai (V.Tamužs, J.Krastiņš, J.Cebulis)
 9. Dažādi


Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde sākas ar iepriekšējās valdes sēdes pieņemto lēmumu kontroli.

Sabiedriskās attiecības

LOF valde apstiprina komisiju šādā sastāvā: Kristīne Bertuka, Jānis Tamužs, Andris Rupais, Ilona Zacmane.

Tehniskā komisija

LOF valde apstiprina komisiju šādā sastāvā: vadītājs Juris Cebulis, Indulis Peilāns-vietnieks, Edmunds Zvaigzne- vietnieks, Kārlis Osis- vietnieks, Normunds Bērziņš, Ilmārs Limbēns, Rodrigo Slaviņš, Kristaps Tamužs.
LOF valde nolemj pievienot karšu komisiju tehniskajai komisijai.

Ziemas komisija

LOF valde apstiprina komisiju šādā sastāvā: Gunārs Ikaunieks-vadītājs, Indulis Peilāns, Pāvels Bričonoks, Iveta Holcmane, Inguna Valdmane.

Izlašu komisija

Komisija tiks papildināta nākamajā valdes sēdē.
Atbildīgie par izlasēm: pieaugušie-Jurģis Krastiņš, juniori-Oskars Zērnis, jaunieši-Inguna Valdmane.

Reklāmas, mārketinga un ziedojumu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Jānis Lazdāns.
Komisija jāizveido līdz nākamajai valdes sēdei.

LOF darbības lobēšana

Atbildīgais no LOF valdes Mārtiņš Gaigals.
Jautājums par komisiju tiks izskatīts nākamajā valdes sēdē 19. jūnijā.
LOF valde nolemj likumdošanas jaunumus, ko sagatavojusi LOF darbības lobēšanas komisija, izsūtīt valdes locekļiem.
Komisijas veidošanu jāturpina.

LOF valde uzdeva līdz 24. aprīlim Sabiedrisko attiecību komisijai sagatavot LOF mājas lapā plašāku informāciju par LOF klubiem un iespējām tajos iestāties, tādējādi papildinot biedru skaitu. Atbildīgais Jānis Tamužs, izpildītājs Jānis Tamužs.
Jāturpina darbs-jāveic komunikācija ar klubiem.
Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgie Viesturs Tamužs, Jurģis Krastiņš. Darbs pie nolikuma sagatavošanas jāturpina.
LOF budžetā ir paredzēta PČ translācija( 3500,-LVL). Ir noslēgts līgums ar Somijas Orientēšanās federāciju par translāciju. Tiek gatavots līgums ar televīziju. P. Apinis garantē līdzekļu piesaistīšanu.
LOF valde ir akceptējusi pieteikuma iesniegšanu PČ rogainingā sarīkošanai 2015. gadā. Atbildīgais Mārtiņš Vimba, izpildītājs Mārtiņš Vimba. Ir iesniegts pieteikums PČ sarīkošanai. Lēmums būs 24. jūnijā.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Noticis Baltijas čempionāts, kurā Latvija ieņēmusi 2. vietu aiz Lietuvas.
  Galvenais jautājums par 2014. gada rīkotāju, pieteikusies Baltkrievija, Igaunija gatava atbalstīt, Lietuva pret.
  LOF valde nolemj aicināt Baltijas valstu federācijas uz sarunām par BČ rīkošanu 2014. gadā.
 2. Ņemot vērā, ka LOF ir grupas biļete lidojumam uz Pasaules spēlēm Kolumbijā, ir liekas 3 biļetes, cena 1190,-LVL. LOF valde izvērtēs iespēju papildināt dalībnieku skaitu braucienam uz Pasaules spēlēm.
 3. LSFP Kopsapulce notiks 30. maijā. Notiks Prezidenta un 10 valdes locekļu vēlēšanas. LOF valde pilnvaro Pilnsapulcē piedalīties P. Apinim un Ģ. Mamim.

Par 4. jautājumu:

M. Vimba informē par LVM un LOF kopīgi rīkoto Mammadaba orientēšanās dienu ceturtdien 23. maijā.

Par 5. jautājumu:

Tehniskās komisijas un karšu komisijas vīzijas un darba mērķu prezentācija.

Vīzija

Latvijā tiek rīkotas kvalitatīvas visu līmeņu orientēšanās sacensības – starptautiskās sacensības, LOF sacensības un klubu sacensības. Sacensību rīkošanas pamatprincipi ir sportiskais godīgums, savlaicīga sacensību un to rajonu plānošana, pasaules standartiem atbilstošas kartes, jaunāko tehnoloģiju pielietojums un sacensību līmenim atbilstošs serviss.

Komisijas darbības joma

Orientēšanās sacensību rīkošana, tai skaitā sacensību noteikumi, sacensību kartes, sacensību plānošana, rīkotāju pilnvarošana, sacensību uzraudzība, sacensību inspekcija, tehnoloģiju izmantošana.

Tehniskās komisijas sastāvs

Vadība, atbildības sfēra
Juris Cebulis – komisijas vadītājs, sacensību noteikumi
Indulis Peilāns – komisijas vadītāja vietnieks, sacensību rīkošana un inspekcija
Edmunds Zvaigzne – komisijas vadītāja vietnieks, orientēšanās kartes
Kārlis Osis – komisijas vadītāja vietnieks, tehnoloģijas

Komisijas locekļi, darbības sfēra
Normunds Bērziņš – sacensību plānošana, Latvijas kauss
Ilmārs Limbēns – sacensību inspekcija
Rodrigo Slaviņš – sacensību inspekcija
Kristaps Tamužs – sacensību noteikumi

Tehniskās komisijas darbības virzieni

1. Sacensību rīkošana un inspekcija
Darbības joma: Sacensību rīkotāju koordinācija un pieredzes apmaiņa, sacensību inspekcija, inspektoru sagatavošana – apmācība, sertifikācija, sacensību un sacensību rajonu plānošana, Latvijas kauss.
Atbildīgais: Indulis Peilāns
Dalībnieki: Ilmārs Limbēns, Rodrigo Slaviņš
Mērķi: Noteikt sacensību rīkošanas standartu (minimālās prasības) LOF iespējām atbilstošā līmenī; nodrošināt Latvijas čempionātu un Latvijas kausa sacensību sarīkošanu un atbilstību noteiktajam standartam.
Budžets 2013: Ls 300 – Sacensību inspektoru darba samaksa.

2. Sacensību kartes
Darbības joma: Karšu standarti un to lietojums, karšu reģistrs, sacensību rīkotāju konsultēšana par karšu apzīmējumu lietojumu un karšu drukāšanu.
Atbildīgais: Edmunds Zvaigzne
Dalībnieki:
Mērķi: Sakārtot karšu reģistrēšanas jautājumus, publicēt orientēšanās karšu, t.sk. orientēšanās poligonu izvietojuma shēmu Latvijas teritorijā.
Budžets 2013: Ls 100 – Karšu zīmētāju seminārs.

3. Noteikumu uzraudzība
Darbības joma: Sacensību noteikumu un citu normatīvo dokumentu sagatavošana un aktualizācija. Sacensību rīkotāju, inspektoru u.c. konsultēšana par sacensību noteikumiem. LOF sacensību žūrijas iecelšana.
Atbildīgais: Juris Cebulis
Dalībnieki: Kristaps Tamužs
Mērķi: Nodrošināt sacensību noteikumu, nolikumu un citu dokumentu aktualitāti un atbilstību IOF noteikumiem un Latvijas vajadzībām.
Budžets 2013: nav paredzēts.

4. Tehnoloģijas
Darbības joma: Tehnoloģiju (atzīmēšanās, laika uzņemšana, datorprogrammas, GPS utt.) ieviešana un izmantošana sacensību rīkošanā – stratēģija un koordinācija. Sacensību rīkotāju konsultēšana un apmācība.
Atbildīgais: Kārlis Osis
Dalībnieki:
Mērķi: Nodrošināt vienotu pieeju tehnoloģiju lietošanai sacensībās.
Budžets 2013: nav paredzēts.

Tehniskās komisijas reglaments

 • Tehniskā komisija pieņem lēmumus uz vienprātības pamata, panākot to diskusijas rezultātā.
 • Ja nav iespējams panākt vienprātību, tad lēmumu pieņem balsojot. Balsojumā piedalās 4 atbildīgie par darbības virzieniem vai viņu pilnvarotie pārstāvji. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamas vismaz 3 balsis no 4.
 • Diskusijas un lēmumu pieņemšana notiek klātienē – komisijas sēdēs vai neklātienē – pa e-pastu. Komisijas lēmumi tiek publicēti LOF interneta lapā
 • Komisijas sēdes sasauc Komisijas vadītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Komisijas sēdes ir atklātas, tās tiek izsludinātas LOF interneta lapā.
 • Jautājumus diskusijai un lemšanai iesniedz atbildīgais par attiecīgo darbības virzienu vai viņa pilnvarots pārstāvis.
 • Neklātienes diskusijas atkarībā no tēmas ir publiskas vai notiek Komisijas locekļu vidū.

Par 6. jautājumu:


Skolu sporta komisijas vīzijas un darba mērķu prezentācija.
Darbības virzieni: iesaistošais, izglītojošais, sportiskais.

Iesaistošais:

 • Orientēšanās profesionālās ievirzes programmas realizācija sporta skolās, treneri, kuri varētu un vēlētos strādāt, pašvaldību ieinteresētība programmu realizācijā, bērni un jaunieši, kuri vēlētos trenēties
 • Orientēšanās interešu izglītības centros, pulciņi skolās
 • Startējošo bērnu un jauniešu skaita palielināšanas tautas sacensību seriālos
 • Projekti skolu jaunatnes iesaistīšanai orientēšanās sportā
 • Kopēju izglītojošu nometņu organizēšana-pieredze jaunajiem treneriem un ieguvums audzēkņiem

Izglītojošais:

 • Orientēšanās treneru tālākizglītības veicināšana-treneru semināri, iesaistīšanās tālākizglītības projektos
 • Sporta skolotāju tālākizglītošana un iesaistīšana orientēšanās apmācībā skolā
 • Atbalsts jaunajiem treneriem, darbu uzsākot

Sportiskais:

 • Skolu komandu starts Pasaules skolēnu čempionātā-nākošais notiks 2015. gadā, popularizēšana, atlases sacensības
 • Orientēšanās ieviešana skolēnu sporta spēlēs novados un reģionos

Par 7. jautājumu:

Sabiedrisko attiecību komisijas vīzijas un darba mērķu prezentācija

Komisijas sastāvs:
Vadītājs: Jānis Tamužs
Locekļi: Kristīne Bertuka, Andris Rupais, Ilona Zacmane
Vīzija: Iesaistīties LOF vīzijas - 2020. gadā orientēšanās sports ir nozīmīgākais tautas
sports Latvijā - īstenošanā.

Stratēģiskie mērķi:
- Būt regulāri klātesošiem Latvijas informatīvajā telpā
- Izmērāmi lielumi - ziņu parādīšanās biežums lielākajos medijos, kā arī citi -
reportāžu ilgums, u.c.
- Uzsvars uz vizuālajiem materiāliem (foto, video)
- Radīt orientēšanās tēlu:
- Viegli pieejams
- Moderns
- Veselīgs
- Naturāls
- Elites o-sports ir augsta līmeņa sports
- Zīmolu izveide:
- Palīdzēt izveidot zīmolus tautas sacensībām, lielākajām Latvijas sacensībām,
sporta komandām
- Veicināt vienotas orientēšanās sabiedrības izveidi
- Aptvert visus orientēšanās paveidus
- Veicināt toleranci un iecietību orientieristu starpā

Darba mērķi:

Īstermiņa (3 mēneši):
- Preses relīzes un uzaicinājumi masu medijiem pirms un pēc LK sacensībām
- Izveidot komisijas sociālo mediju apakšnodaļu
- Sagatavot televīzijas translācijas reklāmas materiālus, kā arī informatīvus materiālus par
orientēšanās sportu
- Rīkot semināru orientēšanās klubiem par zīmolu veidošanu
- Rīkot semināru sportistiem par komunikāciju ar masu medijiem

Ilgtermiņa (1-3gadi):
- Efektīvas un patstāvīgas LOF publisko attiecību komisijas darbības nodrošināšana
- Informācijas plūsmas apgriešana otrādāk:
- No sportistiem, sacensību organizatoriem uz LOF
- Mediju intereses plūsmas apgriešana otrādāk:
- Mediji paši ir ieinteresēti ziņot par orientēšanās norisēm
- Padarīt orientēšanās zīmolus atpazīstamus sabiedrībā

Vajadzētu piesaistīt populārus cilvēkus os atpazīstamībai.

Par 8. jautājumu:

Finanšu komisijas priekšlikumi LOF saimnieciskās darbības organizēšanai.
Viesturs Tamužs informē par finanšu komisijas priekšlikumiem:

Pašlaik LOF ieņēmumu struktūru veido:

 • pašu biedru maksājumi
 • ziedotāji, reklāmdevēji
 • valsts budžets
 • pašvaldības, mērķziedojumi

Turpmāk to vajadzētu veidot:

 • pašu maksājumi
 • reklāma
 • uzņēmējdarbība
 • valsts atbalsts
 • tiešmaksājumi

Izdevumu struktūra LOF pašlaik:

 • lielie pasākumi
 • izlases
 • LČ, medaļas
 • Inspektori, rangs utt.
 • administrācija

Turpmāk atbildīgie valdes locekļi plāno savus budžetus nākamajiem trim gadiem.

Bilance:
Pašlaik vienīgais aktīvs ir nauda.

Turpmāk LOF un LOS

 • LOF –nauda, zīmols un 100% LOS kapitāla daļas
 • LOS-nauda, materiālie aktīvi(piekabe, SI komplekts utt.), nemateriālie aktīvi(OCAD, uzlidojumu, karšu materiāli, franšīzes tiesības)

LOS koncepcija:

 • kapitāls no LOF
 • ieņēmumi par organizatorisko darbu(Latvijas Jukola), aktīvu izīrēšana, reklāma, franšīzes
 • biznesa plāns un pilnas slodzes vadītājs kā priekšnoteikumi
 • LOS dividendes-1/3 daļa no LOF budžeta pēc 7 gadiem

Finanšu komisija arī izvirzījusi vairākus jautājumus diskusijai:

 • cieņas pilna attieksme pret naudu(iekšējie kašķi, samazinās brīvprātīgo darbs)
 • kam Latvijā pieder OS kartes
 • LOF kā servisa sniedzējs vai organizēta struktūra
 • diskusija par 10% atskaitījumu
 • LOF lielie mērķi(klātbūtne pasaulē, ikgadējs lielais pasākums Latvijā)
 • profesionāļi kā LOS kodols

Par 9. jautājumu:

 • LOF rīcībā ir 30 SI stacijas. Par SI staciju turpmāku izmantošanu lēmuma projektu sagatavos Ģirts Mamis un Viesturs Tamužs

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta 

Nākamā valdes sēde notiks 19. jūnijā

Protokolēja Ģirts Mamis 


atpakaļ

0,049535989761353