Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

7.jūlijs /
Maruta, Alda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2013/3

2013.gada 27.martā, Rīga

 

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis(daļu laika), Viesturs Tamužs, Mārtiņš Vimba, Jānis Lazdāns, Mārtiņš Gaigals(daļu laika), Indulis Peilāns, Inguna Valdmane

LOF klubu pārstāvji: Iveta Holcmane, Juris Cebulis, Henrijs Freimanis, Valters Āboliņš, Baiba Smila

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

 

Darba kārtība:

  1. LOF valdes darba organizācija.
  2. LOF komisiju priekšsēdētāju ievēlēšana.
  3. Citi.


Par 1. jautājumu:

Lai LOF valdes darbs līdz nākošajam kongresam noritētu raiti, LOF valde vienojas par vairākiem principiem, kā labāk organizēt valdes darbu:

1. LOF valdes locekļiem jāapmeklē valdes sēdes. Valdes sēžu neapmeklēšana bez iepriekšēja brīdinājuma vairāk kā vienu reizi tiks uzskatīta par nevēlēšanos strādāt LOF valdē.
2. LOF valde saplānos valdes sēžu laikus ilgākam laika periodam. Atbildīgais no valdes Pēteris Apinis, izpildītājs Ģirts Mamis, termiņš 24. aprīlis.
3. LOF valdes locekļi iesaistīsies tajos virzienos valdes un komisiju darbā, kuros vislabāk orientējas, valdes locekļu starpā tiks sadalītas atbildības jomas. Atbildīgais Viesturs Tamužs, izpildītājs Viesturs Tamužs, termiņš 24. aprīlis.
4. Valde nodefinēs valdei kopumā sasniedzamos parametrus, kā arī nospraudīs sasniedzamos mērķus un mērīs progresu. Visiem valdes locekļiem jāiesūta savs redzējums par sasniedzamajiem parametriem savās pārstāvētajās jomās līdz 10. aprīlim, apkopos Viesturs Tamužs un Jurģis Krastiņš, atbildīgais Viesturs Tamužs, izpildītājs Jurģis Krastiņš, termiņš 24. aprīlis.
5. LOF valdes sēdes protokola apstiprināšanai būs šāda kārtība: 1. LOF izpilddirektors sagatavo protokolu 24 stundu laikā pēc valdes sēdes. 2. LOF valdes locekļi veic labojumus, papildinājumus un apstiprina elektroniski protokolu nākamo 72 stundu laikā. 3. Protokols tiek apstiprināts nākamajā valdes sēdē.
Daļa no LOF valdes locekļiem ir sagatavojuši savu skatījumu par veicamajiem darbiem un savām iespējām, un vēlmēm piedalīties, pārraudzīt atsevišķu komisiju darbu.
LOF valde nolemj balsot par LOF komisiju veidošanas un darbības sistēmu:
Rogaininga, taku-o, velo-o, ziemas komisijas atbild gan par izlasēm, gan par vispārējo šo virzienu organizāciju.
Orientēšanās skrējienam izlašu darbs tiek atdalīts, paredzot atsevišķas komisijas izveidi o-skrējiena izlašu darba mērķtiecīgai vadībai.

Par 5
Pret 0
Atturas 2( Inguna Valdmane, Mārtiņš Gaigals)


Ņemot vērā, ka ikdienas darbā LOF izpilddirektoram ir nepieciešamas paraksta tiesības dažādu dokumentu parakstīšanai, valde uzklausa izpilddirektora informāciju par variantiem, kā to labāk izdarīt. Ņemot vērā, ka Biedrību un nodibinājumu likums neparedz prokūras izdošanas ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā, LOF izpilddirektors piedāvā LOF valdei pieņemt lēmumu par pilnvarojumu LOF izpilddirektoram.
LOF valde pieņem lēmumu vienbalsīgi pilnvarot LOF izpilddirektoru Ģirtu Mami biedrības Latvijas Orientēšanās federācija vārdā vienpersoniski noslēgt un parakstīt jebkurus līgumus, vienošanās, kā arī jebkurus citus divpusējus vai daudzpusējus dokumentus, parakstīt pilnvaras, pieteikumus, prasības, vēstules, aktus, rēķinus un citus dokumentus, kā arī apliecināt biedrības lēmējinstitūciju, tajā skaitā biedru sapulces un valdes, lēmumu izrakstus.
Pilnvarojuma kopija tiks pievienota valdes protokolam.

 

Par 2. jautājumu:

LOF valde nolemj ievēlēt LOF komisiju vadītājus tajās komisijās, kur ir zināmi kandidāti, kā arī nolemt, kurš valdes loceklis būs atbildīgs par sadarbību ar attiecīgo komisiju.
Atbildīgajiem LOF valdes locekļiem līdz nākamajai valdes sēdei jānoorganizē sadarbība un attiecīgās komisijas izveidošana.
LOF Komisiju priekšsēdētāju vēlēšanas:

Sabiedriskās attiecības

Par komisijas priekšsēdētāju un atbildīgo no valdes tiek ievēlēts Jānis Tamužs.
Komisijai vajadzētu piesaistīt jaunus dalībniekus, kā arī komisijas uzdevumos iekļaut zīmolveidošanu.

Tehniskā komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Indulis Peilāns.
Ņemot vērā, ka komisijai ir daudz atbildību un plašs darbības lauks, ir noteikti jāpiesaista zinoši dalībnieki, kuriem ir vēlme un laiks piedalīties komisijas darbā.

Projektu un attīstības komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Mārtiņš Vimba.
Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Mārtiņš Vimba.

Finanšu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Viesturs Tamužs.
Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Viesturs Tamužs.

Ziemas komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Inguna Valdmane.

Izlašu komisija

LOF izpilddirektors informē, ka saņemts iesniegums no Ievas Šustas, ka, pamatojoties uz pretrunām starp LOF valdes apstiprinātajiem atlases kritērijiem junioru izlases noteikšanai 2013. gadam un LOF Kongresā pieņemto lēmumu par noteikta skaita dalībnieku deleģēšanu uz Pasaules junioru čempionātiem, Ieva Šusta nesaskata iespēju turpināt darbu ar junioru izlasi.
Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Pēteris Apinis.
Viena mēneša laikā jāsarīko visu ieinteresēto treneru sanāksme, lai izveidotu izlašu komisiju, kā arī lai LOF valde varētu ievēlēt Izlašu komisijas vadītāju un iecelt Latvijas izlašu trenerus. Atbildīgais Pēteris Apinis, termiņš 24. aprīlis.

Velo-o komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Jānis Lazdāns.
Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Mārtiņš Līsmanis.

Rogaininga komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Inguna Valdmane.
Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Valters Kaminskis.

Taku-o komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Jānis Lazdāns.
Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jānis Gaidelis.

Karšu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Indulis Peilāns.
Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Edmunds Zvaigzne.

Skolu sporta komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Inguna Čākure.
Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēta Inguna Čākure.

Reklāma, mārketings un ziedojumi

LOF valde nolemj izveidot jaunu komisiju.
Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Jānis Lazdāns.

LOF darbības lobēšana

LOF valde nolemj izdalīt kā atsevišķu jomu LOF darbības lobēšanu.
Atbildīgas no LOF valdes Mārtiņš Gaigals.

 

Par 3. jautājumu:

• Saņemts iesniegums no TSK Sprīdītis ar lūgumu klubam samazināt biedru naudas apmērus, jo samazinājies biedru skaits. LOF valde uzdod Sabiedrisko attiecību komisijai sagatavot LOF mājas lapā plašāku informāciju par LOF klubiem un iespējām tajos iestāties, tādējādi papildinot biedru skaitu. Atbildīgais Jānis Tamužs, izpildītājs Jānis Tamužs, termiņš 24. aprīlis.
LOF valde noraida TSK Sprīdītis iesniegumu un aicina arī pašu klubu padomāt par iespējām papildināt biedru skaitu klubā.
• Ņemot vērā, ka LOF Kongress ir uzdevis LOF valdei vairākus uzdevumus, LOF valde nolemj: 1. Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgais, izpildītājs un termiņš tiks noteikts, kad būs izveidota izlašu komisija 24. aprīlī. 2. Tehniskajai komisijai jāsagatavo priekšlikumi par sarkano grupu izveidošanu sacensībām elites grupās. Atbildīgais Indulis Peilāns, izpildītājs Juris Cebulis, termiņš septembris. 3. Finanšu komisijai jāsagatavo sistēma, kā uzlabot kontroli par klubu maksājumiem. Atbildīgais Viesturs Tamužs, izpildītājs Ģirts Mamis, termiņš septembris.
• LOF rīcībā ir 30 SI stacijas. LOF valde nolemj nodot šīs stacijas atbildīgā glabāšanā, kā arī sagatavot tās pielietošanai vasaras sacensībām, palīdzību piedāvā Magnēts. LOF valde arī nolemj veikt LOF inventāra inventarizāciju, atbildīgais Jānis Lazdāns, izpildītājs Jānis Lazdāns, termiņš maijs.
• Ņemot vērā, ka LOF budžetā ir paredzēta PČ translācija( 3500,-LVL), LOF valde nolemj turpināt darbu pie šī pasākuma organizēšanas. Mārtiņš Vimba un Jānis Lazdāns, sadarbībā ar ieinteresētajiem klubu pārstāvjiem turpinās sponsoru apzināšanu un saziņu ar televīziju, pašlaik ir piesaistīti 1500,-LVL.
• LOF valde apstiprina Taku –o izlasi PČ Somijā šādā sastāvā: 1. Guntars Mankus-atklātā grupa 2. Zita Rukšāne- atklātā grupa + trenere 3. Jānis Gaidelis- atklātā grupa 4. Atis Rukšāns- atklātā grupa 5. Guntis Jakubovskis- paralimpiskā grupa 6. Andrejs Šulcs- paralimpiskā grupa 7. Vjačeslavs Lukaševičs- paralimpiskā grupa 8. Valdis Strods- paralimpiskā grupa.
• Jānis Lazdāns informē, ka LK brošūras būs uz LK 2. posmu.
• Iveta Holcmane jautā, vai ir iespējams iegādāties izlases tērpus ziemas izlasei, sagaidāmās izmaksas 1400,-LVL, daļu segtu sportisti paši. Diemžēl, pašlaik LOF nav finansiālu iespēju iegādāties tērpus un budžetā šādi izdevumi nav paredzēti.
• LOF valde akceptē pieteikuma iesniegšanu PČ rogainingā sarīkošanai 2015. gadā. Atbildīgais Mārtiņš Vimba, izpildītājs Mārtiņš Vimba.
• LOF valde nolemj aicināt LOF mājas lapas diskusiju dalībniekus ierakstus veikt uzrādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī būt atbildīgiem par ierakstīto un cienīt vienam otru. Atbildīgais Jānis Tamužs, izpildītājs Ģirts Mamis, termiņš 30. marts.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta 21:00.

Nākamā valdes sēde notiks 24. aprīlī

Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,030364990234375